Tema:

RAČUNOVODSKA OBRAVNAVA NAJEMOV

Ali gre za najemno pogodbo?

Pri evidentiranju najema ni ključnega pomena njegova razvrstitev med poslovne ali finančne najeme, temveč presoja, ali dogovor vsebuje sestavino najema. Pomembna je tudi presoja, ali najemna pogodba sploh vsebuje sestavino najema. To presojo morajo opraviti vsi, ki sestavljajo računovodske izkaze. Ni dovolj, da kot najem evidentirajo tiste dokumente, ki nosijo naziv najemna pogodba.

Kako finančne naložbe knjižijo uporabniki EKN

Postavki finančnih naložb v bilanci stanja uporabnikov EKN se običajno posveča malo pozornosti. Knjiženje teh naložb in z njimi povezanih postavk pa je precej zapleten postopek. Na poseben način se namreč prepletajo knjiženja na konte stanja, prihodkov in odhodkov ter prejemkov in izdatkov.

Neodplačni prenos premoženja fizičnih oseb

Neodplačni prenos premoženja je posel med dvema osebama – prenositeljem in prevzemnikom premoženja. Prenositelj lahko s takim poslom ustvari kapitalski dobiček, prevzemnik pa pridobi premoženje, ki ga ni plačal. Tako je lahko sicer neodplačni prenos premoženja obdavčen pri eni od oseb ali celo pri obeh.

Trošarine – kdaj se plačujejo?

Trošarina je vrsta davka na porabo blaga. Praviloma je določena v znesku na mersko enoto in le izjemoma v odstotku od davčne osnove. Za trošarine je značilno, da se obračunajo samo enkrat, in sicer pri prvem prometu trošarinskega izdelka v Sloveniji, in da se vštevajo v osnovo za obračun DDV. Podjetja, ki izdelujejo trošarinske izdelke ali trgujejo z njimi, morajo poznati pravila za plačevanje trošarin tako pri poslovanju v Sloveniji in z državami članicami EU kot tudi pri uvozu in izvozu.

Predlog sprememb Zakona o izvajanju carinskih predpisov Skupnosti

Zaradi spremenjene organiziranosti carinske uprave in drugih carinskih predpisov vlada pripravlja predlog sprememb Zakona o izvajanju carinskih predpisov Skupnosti. Evropska carinska zakonodaja sicer velja in se uporablja v vseh državah članicah neposredno, kljub temu pa imajo države članice pravico, da posamezna področja in postopke posebej uredijo v svojih nacionalnih predpisih.

Pogled računovodij na urejanje poklica in kulturo plačevanja davkov

Dnevi računovodij, osrednji dogodek zaposlenih v računovodstvu, so že drugič potekali v Portorožu. Letos je bilo udeležencev skoraj za tretjino več kot lani, saj so strokovne teme na Obalo privabile okrog 300 računovodij in finančnikov iz vse Slovenije. Prvi dan je bil namenjen stanovskim temam, končal pa se je s slavnostnim sprejemom in zabavo, drugi dan pa so bile na vrsti strokovne teme. Tudi tokrat je veliko zanimanja vzbudila okrogla miza, kjer so udeleženci razpravljali o davčni kulturi v Sloveniji.

Povezanost kakovosti nadzora, plačil nadzornim svetom in uspešnosti slovenskih javnih delniških družb v obdobju 2009–2012

Zveza RFR na dnevih računovodij vsako leto nagradi štiri najboljše magistrske naloge s področij računovodstva, financ in revizije. Letos je ena od njih magistrska naloga Povezanost kakovosti nadzora, plačil nadzornim svetom in uspešnosti slovenskih javnih delniških družb v obdobju 2009–2012. V njej je avtorica raziskovala kakovost in delovanje nadzornih svetov, saj je finančna kriza v Sloveniji pod vprašaj postavila njihovo vlogo v družbah.

Odprti in samozavestni

Dragi bralci, čestitam vam ob dnevu računovodij, 21. aprilu. To je hkrati tudi tisti prelomni trenutek, ko koledar leta 2014 zamenjamo z letošnjim in lanske poslovne knjige odnesemo v arhiv. Upam, da je pritisk popustil in imate v dneh, ko se narava prebuja, zopet več časa zase in za bližnje.


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS