Letno poročilo za organizacije, ki računovodijo po SRS, za leto 2018

Letno poročilo, ki obsega računovodsko in poslovno poročilo, sestavljajo srednje velike in velike gospodarske družbe. Z njim se predstavijo najširši zainteresirani javnosti in v njem prikažejo tako rezultate preteklega poslovanja kot tudi načrte za prihodnost. Pri družbah, ki poročajo po SRS, ni pomembnejših novih zahtev, družbe, ki poročajo po MSRP, pa čakajo v računovodskem delu letnega poročila nove zahteve po razkritjih v povezavi z MSRP 18 – Prihodki in MSRP 9 – Finančni instrumenti.

Računovodsko poročilo organizacij, ki računovodijo po SRS, za poslovno leto 2018

Računovodsko poročilo kot sestavni del letnega poročila pripravljajo srednje velike in velike gospodarske družbe. Torej tiste, katerih računovodski izkazi so revidirani. Prav tako ga predložijo tiste organizacije, ki računovodijo po SRS in jim sestavitev predpisuje področna zakonodaja. Obseg in vrste pojasnil predpisuje posamezni SRS.

Prehod na SRS 2019 za najemnike

S 1. januarjem 2019 morajo najemniki za najeta sredstva v bilanci stanja pripoznavati pravico do uporabe najetega sredstva in obveznost iz najema. Ker računovodski standardi ne dovoljujejo, da bi organizacije nove določbe glede računovodenja najemov uporabljale le za na novo sklenjene pogodbe, stare pa bi se iztekle, morajo najemniki na datum prehoda preračunati in popraviti otvoritvena stanja.

Primer priprave obračuna davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2018

Zavezanci za davek od dohodkov pravnih oseb morajo davčni obračun za davčno obdobje 2018, ki je enako koledarskemu letu, oddati najkasneje do 1. aprila 2019. Priprava obračuna zaradi posodobitve Fursovega sistema eDavki letos tehnično poteka drugače. Spremembe so doživeli tudi nekateri obrazci in priloge. V sistem eDavki so vgrajene določene kontrole za ugotavljanje pravilnosti in skladnosti obračuna. Vsebinsko pa je bil obračun deležen le manjših sprememb.

Davčni obračun fizičnih oseb z dejavnostjo za leto 2018

Samostojni podjetniki, zasebniki in druge fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, morajo davčni obračun za leto 2018 oddati najkasneje do 1. aprila 2019. Še vedno morajo to opraviti elektronsko, vendar tehnično drugače kot za leto 2017. Pri sestavitvi obračuna morajo upoštevati nekaj sprememb, ki veljajo za leto 2018.

Spremembe pri davku od dohodkov pravnih oseb z letom 2019

Novosti pri obdavčitvi z davkom od dohodkov pravnih oseb se nanašajo na nova pravila za preprečevanje zlorab in izogibanja obdavčitvi. Nova so pravila za tuje nadzorovane družbe in splošno pravilo o preprečevanju zlorab. Cilj teh določb je, da se dobiček obdavčuje tam, kjer se opravlja gospodarska dejavnost. Z njimi želi zakonodajalec preprečiti nepristne sheme, na račun katerih zavezanci pridobijo davčne ugodnosti ali upravičenja, ki niso v skladu s cilji in nameni zakona.

Računovodstvo v digitalni dobi

Znana prispodoba o počasnem razmišljanju žabe nas uči, da bo ta nemudoma skočila na svobodo, če jo boste dali v lonec z vrelo vodo. Če pa jo postavite v mlačno vodo, ki jo nato počasi segrevate do vrelišča, tega ne bo zaznala in bo ostala mirna, dokler ne bo skuhana. Gre seveda za zgodbo, ki ponazarja politiko drobnih korakov. Z njo lahko lažje dosežemo želeno veliko spremembo, kot če bi jo poskušali doseči z enim samim velikim korakom.


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS