Prodaja in ponovni nakup

Pri pripoznavanju prihodkov iz pogodb s kupci organizacija upošteva splošno računovodsko pravilo, po katerem prihodke od prodaje blaga pripozna, ko obvladovanje prenese na kupca. V praksi se pojavlja precej poslovnih dogodkov, kjer blago fizično preide na kupca, a pogoj prenosa obvladovanja ni izpolnjen. Eden od takih je, ko organizacija blago prenese na kupca, a se istočasno zaveže, da ga bo po določenem času odkupila nazaj. To so tako imenovane pogodbe o ponovnem nakupu.

Prodaja s pravico do vračila

Organizacija lahko kupcu omogoči, da kupljeno blago pod določenimi pogoji vrne v zameno za delno ali celotno vračilo kupnine v denarju ali kakšni drugi obliki (zamenjava za drugo blago, vrednostni bon in podobno). Za take posle prihodkov ne pripozna ob fizičnem prenosu blaga. Kot posle prodaje s pravico do vračila obračuna nekatere pogodbe o ponovnem nakupu, če vsebujejo prodajno opcijo. Na tej osnovi mora blago, ki ga je sicer kupec fizično prevzel, na njegovo zahtevo kupiti nazaj.

Prodaja s povratnim najemom

Prodaja s povratnim najemom predstavlja posel, pri katerem organizacija proda sredstvo drugi organizaciji, ta pa ji ga nato da v najem. Prodajalec sredstva tako hkrati postane najemnik, kupec pa najemodajalec. Ker se posla prodaje in najema sklepata istočasno, morata obe organizaciji take poslovne dogodke knjižiti skladno z njihovo vsebino, in ne le s pravno obliko posameznih pogodb.

Oprostitev DDV pri dobavah blaga znotraj EU

Dobave blaga znotraj EU so že od vključitve Slovenije v EU oproščene DDV. S 1. januarjem 2020 pa so se spremenili pogoji za uveljavitev te oprostitve. Eden od pogojev je, da blago zapusti državo dobavitelja. Po novem lahko davčni zavezanci to dokažejo z uporabo domneve, ki temelji na dveh nenasprotujočih si dokazilih. Če teh dokazil zavezanec ne more pridobiti, uporabi tista, ki jih je slovenski zakonodajalec primeroma navedel v podzakonskem aktu.

Evidentiranje DDV pri obrnjeni davčni obveznosti

Pri poslovanju s tujino se zavezanci srečujejo s številnimi posebnostmi pri nastanku obveznosti za obračun DDV. Glede na to, ali gre za dobavo blaga ali storitev, morajo biti pozorni na neenotno urejeno obveznost za izdajo računa oziroma računa za predplačilo. Prav tako se razlikujejo pravila za samoobdavčitev. O tem smo že pisali, a zaradi velikega števila vprašanj objavljamo dopolnjen sestavek. V njem so upoštevane tudi spremembe pri vsebini davčnih evidenc in v obrazcu DDV-O, ki veljajo od 1. januarja 2020.

Upravičenost DDV pri sofinanciranju projektov

Za ustrezno uveljavljanje upravičenih stroškov projekta mora izvajalec poleg predpisov o izvedbi projekta poznati tudi predpise o DDV. Pri tem velja, da so predpisi za izvedbo projekta podrejeni predpisom o DDV. Le tako bo DDV v različnih projektih ustrezno upoštevan. V praksi se namreč pogosto pojavljajo kršitve pravil predvsem zaradi nepoznavanja sistema DDV.

Računovodenje v času koronavirusa

V teh dneh se dogajajo stvari, katerih razsežnost in posledice lahko le slutimo. Življenje, kot smo ga bili vajeni, nadomešča nova stvarnost, katere nadrealistična podoba počasi postaja naš vsakdan. Prihaja čas, v katerem bomo korenito spremenili osebne, družbene in poslovne prioritete.


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS