Računovodska in davčna obravnava pogodbenih, zamudnih in drugih obresti

Tako pogodbene kot zamudne obresti imajo dve plati, saj posojilodajalcu prinašajo donos na posojena sredstva, posojilojemalcu pa neizogibno breme. Ker podjetje sestavlja računovodske izkaze po načelu zaračunane realizacije, prihodkov in odhodkov iz obresti ne pripozna, ko so plačane. Pripozna jih, če je verjetno, da bo prišlo do priliva oziroma odliva gospodarskih koristi. Še posebej zapletena je obravnava poslovnih dogodkov v povezavi z brezobrestnimi posojili ali prodajo z odloženim plačilom.

Evidentiranje terjatev iz naslova javnofinančnih prihodkov

Sredstva, ki se v obliki prihodkov oziroma drugih prejemkov stekajo v proračune države in občin, so namenjena pokrivanju odhodkov oziroma izdatkov v zvezi z njihovim delovanjem, razen zakonsko določenih namenskih sredstev. Vsi prihodki oziroma prejemki morajo biti vključeni v proračun v polnem, bruto znesku brez medsebojnega poračunavanja, kar je eno od temeljnih načel Zakona o javnih financah. Javnofinančne prihodke za svoje delovanje potrebujeta tudi zavoda za zdravstveno ter za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki sta prav tako javni blagajni. Sestavek opisuje posebnosti vodenja terjatev javnofinančnih prihodkov pri različnih neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikih.

Knjiženje zamenjave sredstev

Podjetje sredstvo običajno pridobi tako, da nakupno vrednost poravna z denarjem ali denarnimi ustrezniki. Lahko pa ga pridobi z zamenjavo za drugo sredstvo, ki ga ima. V praksi se pojavlja vprašanje, kako tako zamenjavo knjižiti. Nedenarne poravnave se najpogosteje pojavijo pri zamenjavi osnovnih sredstev, naložbenih nepremičnin in zalog. Podjetje sredstvo, ki ga pridobi z zamenjavo, pripozna po pošteni vrednosti, če ima posel ekonomsko vsebino.

Predlog sprememb Zakona o davčnem postopku

Novela Zakona o davčnem postopku predvideva spremembe in dopolnitve na področju pobiranja davkov. Poleg odprave določenih administrativnih ovir pri poslovanju davčnih zavezancev uvaja še spremembe na področju davčne izvršbe, možnost sklepanja vnaprejšnjih cenovnih sporazumov, daljše zastaralne roke za postopke o hujših davčnih prekrških ter spremembe na področju obsega in organizacije davčnega nadzora.

Pogostejše napake in pomanjkljivosti v davčnih obračunih

Davčni zavezanci, ki po Zakonu o davčnem postopku sami izračunavajo svojo davčno obveznost po načelu samoobdavčitve, so dolžni elektronsko oddajati obračune, predpisane za posamezno vrsto davka. Davčni organ sprejme obračune prek sistema avtomatskih kontrol in še dodatno preveri njihovo pravilnost. Pri tem ugotavlja različne formalne, postopkovne in vsebinske napake, ki vplivajo na pravilen davčni izračun. Napake odkrivajo tudi davčni zavezanci in jih pogosto sami popravljajo. Pomembno je, da izberejo pravi način in pravo vrsto popravka, saj je od tega odvisno pravilno evidentiranje njihove davčne obveznosti v evidencah davčnega organa.

Odprava pripoznanja dolgov

V računovodskem smislu so dolgovi vrsta obveznosti. Za dolžnika pomenijo tisto, kar mora ta vrniti oziroma poravnati. Pripoznanje dolga v knjigovodskih razvidih in bilanci stanja se odpravi, če je obveznost, določena v pogodbi ali drugem pravnem aktu, izpolnjena, razveljavljena ali zastarana. Odprava pripoznanja dolga vpliva na računovodske izkaze in davčne obveznosti.

Odbor za poenotenje računovodske poklicne skupine

Da bi se odpravile poklicne težave na področju računovodstva, so zainteresirane organizacije in institucije ustanovile skupni odbor, katerega namen je spodbujanje strokovne usposobljenosti, krepitev poklicne etike in izboljšanje javne podobe poklicne skupine. Odbor je določil kriterije za razvrščanje posameznikov v poklicne statuse glede na njihovo usposobljenost in izkušnje ter izhodišča za certificiranje knjigovodij in računovodij.

Dobili smo prve forenzične računovodje

Preprečevanje in odkrivanje protipravnih dejanj pri ustanavljanju, delovanju, saniranju, preoblikovanju in prenehanju podjetij ali drugih poslovnih oseb zahteva nova in predvsem interdisciplinarna znanja. S tem namenom Zveza RFR že četrto leto zapored organizira izobraževanje forenzičnih računovodij. Izobraževanje za delo forenzika je idealno za vse računovodske, davčne, finančne, revizijske in druge strokovnjake, ki si želijo razširiti znanje ali nadgraditi svojo poklicno pot.

Vloga notranje revizije pri upravljanju operativnega tveganja v procesu odobravanja kreditov fizičnim osebam v poslovalnicah bank, ki delujejo v Sloveniji

Zveza RFR na dnevih računovodij vsako leto nagradi štiri najboljše magistrske naloge s področij računovodstva, financ in revizije. Letos je ena od njih magistrska naloga Romane Ocvirk. V njej je avtorica raziskovala vlogo notranje revizije pri upravljanju operativnega tveganja v procesu odobravanja kreditov fizičnim osebam. Banka Slovenije je v raziskavi leta 2010 ugotovila, da je v bankah bančništvo na drobno tisto poslovno področje, na katerem se zgodi največ škodnih dogodkov iz naslova operativnega tveganja in na katerem je realizirana največja višina škode zaradi škodnih dogodkov iz naslova operativnega tveganja. Ena od storitev, ki jo banke opravljajo v okviru področja bančništva na drobno, je tudi odobravanje kreditov fizičnim osebam.

Julija

Julija in avgusta se pogosto vnamejo pisarniške vojne med zagovorniki klimatskih naprav in privrženci blagodejnih učinkov savnanja. To dilemo v posameznih nacionalnih okoljih različno rešujejo. V Italiji vas bodo na primer prepričevali, da so klimatske naprave smrtno nevarne, saj povzročajo prebavne motnje, bolečine v grlu, zamašen nos in boleče mišice. Drugačno mnenje o njih imajo v tropskem Singapurju, kjer prav umetni klimi pripisujejo veliko zaslug za nagel gospodarski razvoj.


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS