SRS 3 – Finančne naložbe (2019)

Na prvi pogled se sicer zdi, da gre pri spremembi v SRS 3 (2019) zgolj za redakcijsko spremembo. A je vpliv na merjenje in razvrščanje finančnih naložb večplasten, vsekakor pa ni zanemarljiv, tako z vidika prikazovanja finančnega učinka kot z vidika davčnega priznavanja po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb.

Računovodenje rezervnega sklada pri etažnem lastniku

Lastniki nepremičnine, ki ima več kot dva etažna lastnika, morajo imeti upravnika in vplačevati sredstva v rezervni sklad. Tako zbrana sredstva so namenjena plačilu obveznosti, ki izhajajo iz večjih vzdrževalnih del in večjih popravil take nepremičnine. Taka vplačila etažni lastnik, ki je pravna oseba, izkazuje kot aktivno časovno razmejitev. To pa zmanjšuje, ko so popravila izvedena.

Računovodenje pri upravnikih

Upravnik nastopa kot pooblaščenec etažnih lastnikov. Njegova naloga je dvojna. Ko etažnim lastnikom po ključih prezaračuna skupne stroške obratovanja in rednega vzdrževanja, dela v imenu in za račun etažnih lastnikov. Ko pa opravlja storitve upravljanja, opravlja posle v svojem imenu in za svoj račun. Pravilna opredelitev je ključna za pravilnost izkazovanja postavk v računovodskih izkazih upravnika.

Prenehanje po skrajšanem postopku pri družbah z omejeno odgovornostjo

Prenehanje po skrajšanem postopku je ena od vrst prenehanja družbe, ki poteka brez likvidacije, družbeniki pa se morajo z njim strinjati. Med zahtevami, ki jih mora izpolniti družba, ki preneha, sta sestavitev letnega poročila in obračun davka od dohodkov pravnih oseb, v določenih primerih pa mora obračunati še davčni odtegljaj. Vendar se te zahteve lahko razlikujejo glede na to, ali je družbenik fizična ali pravna oseba, rezident ali nerezident. Družbeniki fizične osebe, denimo, sami napovejo odsvojitev deleža.

Kako delavcu odmeriti letni dopust

Delodajalec mora delavcu najkasneje do 31. marca izdati obvestilo o odmeri letnega dopusta za tekoče leto. Pri tem mora upoštevati kriterije, ki jih določa zakon, in druge, ki jih lahko določajo kolektivna pogodba dejavnosti, podjetniška kolektivna pogodba, interni akt ali pogodba o zaposlitvi.

Nova sodna praksa pri dodatku za delovno dobo

V začetku letošnjega leta je bila objavljena sodba vrhovnega sodišča glede dodatka za delovno dobo, ki spreminja dosedanjo ureditev. Po tej sodbi lahko kolektivne pogodbe dejavnosti zdaj določijo, da se dodatek za delovno dobo obračunava le od delovne dobe, dosežene pri zadnjem delodajalcu, in ne nujno od skupne delovne dobe.

O davku, ki je spremenil Slovenijo

Zakon o davku na dodano vrednost (DDV) je skupaj z novima zakonoma o trošarinah in o davku na motorna vozila ter dopolnjenim Zakonom o davku na promet nepremičnin pred 20 leti nadomestil večino predhodne zakonodaje s področja prometnih davkov. S sprejetjem tega zakona je bil izpolnjen eden izmed mnogih pogojev za članstvo Slovenije v EU. Nuša Zalokar je dolgoletna sodelavka Zveze RFR, pa tudi soavtorica priročnika o DDV in ena izmed ključnih oseb, ki so zavezancem pomagale uveljaviti in predvsem razumeti ta davek. Z njo smo se pogovarjali o prejšnjem sistemu, trenutkih ob uveljavitvi DDV in o davku, kakršnega poznamo danes.

Poklicna slepota

Vsak poklic ima določene vzorce razmišljanja in vsi, ki ga opravljamo, jim sledimo. Vede ali nevede. Tako vam bo učitelj predaval tudi med partijo šaha, glasbenik bo med ogledom koncerta analiziral napake izvajalcev, policistu bo sumljiv vsak, ki v oblačnem vremenu nosi sončna očala, in za igralca bo vsak pogovor priložnost za predstavo.


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS