Darila javnim uslužbencem

Ob novem letu, pa tudi sicer pri običajnih poslovnih stikih, pravne ali fizične osebe pogosto obdarijo javne uslužbence. Da bi se izognili nelagodju, morata obdarovalec in prejemnik upoštevati pravila, ki pri tem veljajo. Prejemnik mora tako vedeti, katero darilo lahko sploh sprejme. Poleg tega mora darilo pri delodajalcu evidentirati v seznam daril. Delodajalec pa mora o darilih, ki so jih prejeli njegovi uslužbenci, poročati Komisiji za preprečevanje korupcije.

Redni letni popis sredstev in obveznosti

Pred sestavitvijo računovodskih izkazov organizacija popiše sredstva in obveznosti in uskladi knjižno stanje z dejanskim. Pravilna izvedba letnega popisa je temeljna za pravilno izkazane postavke v računovodskih izkazih. Pri popisnih primanjkljajih organizacija, ki je zavezanec za DDV, presoja, ali je treba take dogodke tudi obdavčiti, saj ne gre vedno za promet blaga, ki je obdavčen.

Zakaj organizacije potrebujejo interne akte

Organizacije morajo za učinkovit delovni proces in ustrezno urejanje delovnih razmerij sprejeti različne interne akte. Nekatere zakonodaja predpisuje kot obvezne, drugi so obvezni samo za določeno vrsto organizacije, tretji pa so zgolj priporočljivi. Pomembno je, da si organizacija z njimi olajša organiziranje dela, prepreči nejasnosti in nesoglasja ter zagotovi enakopravno obravnavo vseh zaposlenih.

Kako so obdavčena darila?

Organizacije občasno obdarujejo fizične osebe z darili v naravi. Najpogosteje obdarijo zaposlene. Velikokrat to storijo pred zaključkom leta, ko obdarijo tudi poslovne partnerje in druge osebe. Pri takih poslovnih dogodkih morajo pozornost nameniti razmerju med njimi in prejemnikom darila. To namreč ključno vpliva na obdavčitev.

Poročanje o plačah in nadomestilih na obrazcu iREK-1

Delodajalci, ki zaposlenim izplačajo plače in nadomestila plač, morajo o tem poročati na obrazcu REK-1. V individualnem delu tega obrazca dodatno izpolnijo še polja B in M. Izpolnitev polj M je povezana z oblikovanjem prijave o pokojninski osnovi za osebo v delovnem razmerju. Posledično pa to vpliva na odmero pokojnine.

Kdaj vrniti državno pomoč po devetih interventnih zakonih

Sprejetih je bilo že devet interventnih zakonov. V njih je veliko ukrepov, namenjenih samozaposlenim in delavcem. Pri vsakem izmed njih pa so določeni pogoji, ki jih mora prejemnik izpolniti, da mu prejete državne pomoči ne bo treba vrniti. Ti so povezani z upadom prihodkov, prepovedjo izplačil dobička in dela plače za poslovno uspešnost poslovodjem, presežno državno pomočjo, podjetjem v težavah, delovnopravnimi kršitvami in likvidacijo družbe.

Speči zmaj pod našimi mizami

Ko računovodje slišimo besedo inflacija, zastrižemo z ušesi in se primemo za denarnico. V njej je vse več denarja, s katerim lahko kupimo vsak dan manj. Ko tiskarne denarja delajo nadure, se varčevalcem ne obeta nič dobrega. Njihove vloge so realno vredne vsak dan manj, saj si jih s tiskanjem svežega denarja prisvajajo upravljavci denarnega sistema. 


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS