Transferne cene v zakonodaji in praksi

Da bodo transferne cene postale eno od zanimivejših davčnih področij, je bilo jasno že pred desetletjem. Transferne cene namreč nujno povzročijo prelivanje dobička, zaradi česar imajo nekatere države presežek, druge pa primanjkljaj. V krizi postajajo vse države pozornejše na tista davčna področja, zaradi katerih imajo primanjkljaj, in iščejo vire za dodatne prilive. Sestavek predstavlja zakonodajno ozadje, metode za dokazovanje transfernih cen, z njimi povezano dokumentacijo in nekaj primerov iz prakse.

Kako brati in razumeti računovodska poročila?

Računovodski izkazi so odsev uspešnosti podjetja. Po njih nas sodijo tako banke kot dobavitelji, kupci in (možni) investitorji ter ne nazadnje tudi naši tekmeci. A tudi sami moramo presojati boniteto naših kupcev za namene slabitev terjatev in danih posojil. Znati moramo preverjati finančno moč dobaviteljev, ki z dobavo blaga ali storitev omogočajo nemoten potek našega poslovnega procesa. Katere so tiste informacije iz poplave številnih obveznih in malo manj obveznih razkritij, ki nam bodo realno predstavile finančno sliko podjetja?

Prevarantsko računovodsko poročanje

V zadnjem času je bilo v širši javnosti slišati veliko kritik računovodskih standardov, od tistih na račun vrednotenja in razkrivanja poštene vrednosti do tega, da je mogoče računovodske standarde v tistih delih, kjer način računovodenja še ni predpisan, tolmačiti na različne načine, ki vodijo do različnih računovodskih obravnav in različnih poslovnih izidov. Ali so res računovodski standardi tako ohlapni, da ne lastniki ne nadzorniki ne banke ne širša javnost ne zaznajo, da so računovodski izkazi zlagani, da so bila računovodska pravila, ki so sicer jasna, zelo nasilno tolmačena ali celo kršena?

Novosti na trgu dela in v delovnih razmerjih

S predlaganimi rešitvami želi zakonodajalec predvsem prožneje urediti zaposlovanje brezposelnih oseb in narediti razmerje med delavcem in delodajalcem jasnejše, z manj možnosti medsebojnega izigravanja. Temu so namenjeni številni ukrepi, ki se v ZUTD-A in ZDR-1 medsebojno prepletajo in dopolnjujejo.

Novosti v Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju

Novosti se nanašajo na zavezance za obvezno zavarovanje, zavarovalne podlage ter osnove in stopnje prispevkov pa tudi na vključevanje zaposlenih v pokojninske načrte obveznega in prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Večino teh novosti že uporabljamo.

Praktični prikaz vodenja evidenc pri zasebnikih normirancih

Sestavek pregledno predstavlja evidence, ki jih morajo zasebniki normiranci voditi za davčne namene. Nova ureditev vodenja evidenc zasebnikov normirancev je na splošno predstavljena v reviji IKS 4/13.

Strokovno ni (nujno) dolgočasno

Jezik je vseh nas ‒ vsi ga soustvarjamo in smo soodgovorni zanj. Zaradi naše različnosti in zaradi nenehnih sprememb potrebujemo slovnična, pravopisna, slogovna in še kaka pravila, da se laže ali sploh (spo)razumemo. Toda pravila brez zdrave pameti in strpnosti ter veselja in ljubezni do jezika so premalo. Če se hočemo sporazumevati z njim, se moramo sporazumeti tudi o njem. Temu so namenjene jezikovne strani.

Branje poročil v času krize

V času krize smo previdnejši, saj se zavedamo, da ob napačni odločitvi priložnosti za popravni izpit verjetno ne bomo imeli.


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS