Določitev dobe koristnosti

Organizacije se pogosto preveč posplošeno lotijo določitve dobe koristnosti. Posežejo namreč po najvišjih stopnjah, ki jih določa davčni predpis, ali pa preveč črkobralsko upoštevajo določbe računovodskih standardov. Posledica nepravilno določene dobe koristnosti bosta napačno izkazani vrednosti sredstva in stroška amortizacije. Posebnosti pri določanju dobe koristnosti veljajo še za najeta sredstva, pri katerih po koncu najema na najemnika preide tudi lastninska pravica, ter za nadomestne dele, vlaganja v tuja sredstva in podobno.

Knjiženje usredstvenih lastnih proizvodov in storitev

Prihodke iz usredstvenih lastnih proizvodov in storitev pripoznajo le tiste organizacije, ki izkaz poslovnega izida sestavijo po različici I. Ker izkažejo odhodke, povezane s porabo takih proizvodov, morajo prikazati tudi učinke na prihodkovni strani. Organizacije, ki izkaz poslovnega izida sestavijo po različici II, teh učinkov ne prikazujejo. Ugotovljen poslovni izid in nabavna vrednost sredstva zaradi spremembe njegove rabe pa morata biti pripoznana v enaki velikosti ne glede na uporabljeno različico prikaza izkaza poslovnega izida.

Kdaj javnim uslužbencem pripada regres za prehrano

Javni uslužbenci imajo ob izpolnitvi pogojev pravico do regresa za prehrano. Delodajalec mora najprej pravilno izračunati delovnopravno velikost povračila, šele nato ga davčno obravnava. Na pridobitev pravice vplivata število ur uslužbenčeve prisotnosti na delu in razporeditev delovnega časa. Delodajalec pa mora regres za prehrano povrniti v obliki in rokih, ki jih določa delovnopravna zakonodaja.

Davčna obravnava prikritega izplačila dobička pri družbi z omejeno odgovornostjo

Za prikrito izplačilo dobička velja posebna davčna obravnava glede davka od dohodkov pravnih oseb. Podobna je tisti pri dividendah, a ne povsem. Zaplete pa se pri obračunu davčnega odtegljaja, ki ga mora običajno obračunati izplačevalec. Tudi administriranja je lahko zaradi tega več. V določenih primerih lahko prejemnik prihodek od prikritega izplačila dobička izvzame iz davčne osnove.

Odbitek DDV pri osebnih avtomobilih in motornih kolesih po spremembah v letu 2022

Od osebnih avtomobilov in motornih koles odbitek DDV ni dovoljen, razen v izrecno predpisanih primerih. Eden od njih je dopustitev odbitka tega davka pri električnih vozilih, in sicer od januarja 2022. Pri uveljavljanju odbitka DDV pa morajo biti davčni zavezanci pozorni predvsem pri večnamenskih vozilih. Pri teh za uveljavitev pravice do odbitka ni bistvena homologacija, ampak ustreznost vozila za prevoz blaga, ki naj bi bila zagotovljena z izpolnjevanjem posebej za ta namen predpisanih štirih pogojev.

Sodbe Sodišča EU, izdane v drugi polovici leta 2021

Sporom glede DDV kar ni videti konca in temu primerno je veliko tudi izdanih sodb. V drugi polovici leta 2021 po številu močno izstopajo sodbe o pravici do odbitka DDV. Sodišče EU z vsako naslednjo sodbo še bolj natančno določi pogoje, pod katerimi davčni organ to pravico zavezancu sme vzeti. Zanimiva je tudi sodba o tem, kdaj davčna osnova, ki jo določi davčni organ v postopku nadzora, mora vključevati DDV in kdaj ne.

Nápak je prikriti napako

Naročnikom revije IKS je na voljo brezplačno telefonsko svetovanje, vedno dobrodošla pomoč pri reševanju težav, ki jih prinaša računovodski vsakdan. A tovrstni pogovori ne pomagajo razreševati dilem in izzivov v vsakdanji praksi le klicateljem. S pomočjo takšnih pogovorov namreč tudi svetovalci Zveze RFR lažje prepoznamo ključne zaplete, nejasnosti in nedoslednosti, ki zahtevajo našo posebno pozornost. V zadnjih tednih prejemamo, bilančnemu obdobju primerno, veliko vprašanj, povezanih z obravnavo in odpravo računovodskih napak.


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS