Novosti v navodilu o predložitvi letnih poročil in drugih podatkov Ajpesu

Tik pred koncem leta 2016 je svet Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve izdal novo Navodilo o predložitvi letnih in zaključnih poročil in drugih podatkov poslovnih subjektov. Organizacije ga bodo prvič uporabile za leto 2016. Čeprav bi pričakovali, da bo poročanje poenostavljeno, se nekatere zahteve po nepotrebnem preveč zapletajo.

Bilanca stanja v Ajpesovi obliki

Organizacije, ki poročajo po SRS, bodo letos ne glede na pravnoorganizacijsko obliko prvič pripravljale enotno bilanco stanja. Najmanj sprememb pri poročanju bo za gospodarske družbe. Bilanca stanja, ki so jo že do zdaj sestavljale za Ajpes za statistične namene, je namreč usklajena z obliko bilance stanja, ki jo zahtevajo SRS.

Izkaz poslovnega izida v Ajpesovi obliki

Organizacije bodo letos prvič oddale izkaz poslovnega izida v enotni obliki. Največ sprememb bo za društva in nepridobitne organizacije. Zaradi primerljivosti postavk bodo poleg poročanja v enotni shemi morale vse organizacije v enaki shemi zagotoviti tudi preračunane podatke za poslovno leto 2015. Poleg tega pa bodo v prilogah k izkazu poslovnega izida za statistične namene členile prihodke in odhodke enako, kot so to počele pred spremembami poročanja.

Letni davčni obračun pravnih oseb

Zadnje spremembe ZDDPO-2 ne bodo vplivale na obračun davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2016. Davčna stopnja tako ostaja 17 %, novo, 19-odstotno stopnjo pa bodo zavezanci uporabili za izračun akontacij davka za leto 2017. Zavezanci ugotovijo davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih ali 80-odstotnih normiranih odhodkov. Na davčno osnovo vplivajo tudi nekatere postavke iz bilance stanja ter neizrabljene davčna izguba in olajšave. Rok za oddajo davčnih obračunov in prilog je 31. marec 2017.

Na kaj morajo paziti nepridobitne organizacije pri obračunu DDPO

Nepridobitne organizacije v primerjavi z drugimi obračunavajo davek od dohodkov pravnih oseb nekoliko drugače. Posebnosti se nanašajo predvsem na ugotavljanje prihodkov in odhodkov, ki se vštevajo v davčno osnovo. Vanjo spadajo namreč le pridobitni prihodki in njim pripadajoči odhodki. Te po vrstah določa poseben pravilnik. Nepridobitni prihodki in sorazmerni ali dejanski odhodki se v davčno osnovo ne vštevajo.

Olajšave za zaposlovanje in donacije

Davčni zavezanci lahko zmanjšajo davčno osnovo tudi z olajšavo za zaposlovanje težje zaposljivih brezposelnih oseb in invalidov. Zmanjšajo jo lahko še z določenimi doniranimi sredstvi ali vplačanimi premijami prostovoljnega pokojninskega zavarovanja. Vendar so te olajšave omejene le na pravne in fizične osebe, ki ugotavljajo davčno osnovo z dejanskimi odhodki.

Popravek besedila v reviji IKS 1/17

Objavljamo popravek besedila v sestavku Letni obračuni in poročanje za zasebni sektor na strani 19 v tabeli 4.

Poklicna samozavest

Pred časom smo se računovodje spraševali, kaj nas najbolj ovira pri opravljanju našega poklica. Ugotovili smo, da naša največja težava ni zgolj zakonodajno-administrativno okolje, ki nas duši z nesmiselnimi zahtevami, neživljenjskimi rešitvami in nepotrebnimi administrativnimi bremeni. Naša največja težava je naša lastna nemoč, da bi enotno in samozavestno vplivali na pogoje, znotraj katerih opravljamo svoj poklic.


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS