Razvrščanje obveznosti med dolgoročne in kratkoročne

Po pravilih, določenih v SRS, se obveznosti razvrščajo med dolgoročne in kratkoročne, a v nekaterih primerih ta pravila niso dovolj natančna. Vprašanja se pojavljajo v povezavi z razvrščanjem obveznosti, ki so pogodbeno dolgoročne, a jih organizacija poravna med bilančnim presečnim datumom in datumom odobritve računovodskih izkazov. Nejasno je tudi razvrščanje obveznosti iz prejetih posojil, v zvezi s katerimi organizacija kot posojilojemalec ne izpolnjuje pogodbenih finančnih zavez.

Nabava in evidentiranje knjižničnega gradiva

Knjižnice za nabavo in vodenje evidenc o knjižničnem gradivu uporabljajo programsko opremo COBISS3. V njej lahko vodijo celoten postopek nabave od naročila do prejema ali pa zgolj evidentirajo prejem gradiva. Programska oprema, ki jo uporabljajo, sodi med analitične knjigovodske evidence oziroma pomožne knjige. Vsaj vsakih pet let pa morajo gradivo popisati in ustrezno knjižiti morebitne ugotovljene razlike med dejanskim in knjižnim stanjem.

Zaračunavanje in plačila storitev uporabnikov v knjižnici

Knjižnice svoje storitve uporabnikom zaračunavajo in spremljajo s pomočjo programske opreme COBISS3. V njej izdajajo račune za opravljene storitve, vodijo blagajniško poslovanje in analitično spremljajo terjatve do uporabnikov. Zato ta programska oprema sodi med analitične knjigovodske evidence oziroma pomožne knjige, ki podrobneje pojasnjujejo podatke, zbirno knjižene v glavni knjigi.

Novosti pri poročanju na obrazcu REK

Od 1. januarja 2023 bo o izplačilih dohodkov treba poročati na novem obrazcu REK-O. Ta ima zbirni in individualni del, ki je pripravljen po posameznih prejemnikih. Za vsako izplačano vrsto dohodka bodo izplačevalci morali oddati ločen obrazec REK-O. Spremenjeno poročanje pa ne vpliva na spremembo obračuna dajatev, saj ni prišlo do zakonskih sprememb pri obdavčitvi.

Kdaj delavcu pripada odpravnina ob izteku pogodbe za določen čas

Delavcu ob izteku pogodbe za določen čas pripada odpravnina. Vendar zakon pri nekaterih razlogih za sklenitev pogodbe ne predvideva odpravnine. Velikost odpravnine je do enega leta zaposlitve enaka, po tem pa za vsak mesec zaposlitve narašča. Osnovo zanjo pa delodajalec izračuna glede na to, ali je bil delavec pred iztekom pogodbe zaposlen vsaj tri mesece ali ne.

Davčna obravnava odpravnine ob izteku pogodbe za določen čas

Delavec ima ob izteku pogodbe za določen čas lahko tudi pravico do odpravnine. Ta je ugodneje davčno obravnavana, če ne preseže zneska treh povprečnih mesečnih plač zaposlenih v Sloveniji. Če pa je izplačana v večjem znesku ali povezani osebi, je lahko v celoti ali delno obdavčena in oprispevčena. Obdavči se po lestvici, in ne po povprečni davčni stopnji.

O nogometu, poslovanju in računovodstvu

Nogometni trenerji so vse pogosteje gosti različnih poslovnih konferenc. Za uspeh je namreč treba pametno načrtovati, ustrezno motivirati in voditi ter organizirati in nadzirati delovanje moštva. Nogomet je priljubljen zaradi preprostosti in zapletenosti hkrati. Tudi za vodenje računovodske službe je treba imeti veliko menedžerskih sposobnosti in strokovnega znanja. Znanje, kreativnost, zavedanje tveganja, načrtovanje in kakovost zaposlenih pa so odločilni tako v nogometu kot v poslovanju in računovodstvu.

Pogovor z avtorico nagrajene magistrske naloge Tjašo Selič

Tjaša Selič iz Trbovelj se je po zaključeni splošni maturi vpisala na Ekonomsko fakulteto v Ljubljani. Diplomo na dodiplomskem študiju je uspešno zagovarjala leta 2019, nato pa se je odločila nadaljevati študij na smeri računovodstva in revizije, ki ga je leta 2021 zaključila z odlično oceno. Že med študijem je pridobivala praktične izkušnje, najprej z delom na Ekonomski fakulteti, kjer je v zadnjem letniku vodila vaje pri predmetu Temelji finančnega in poslovodnega računovodstva, nato v banki ter nazadnje v računovodskem oddelku Steklarne Hrastnik. V tej družbi se je po končanem študiju tudi zaposlila.

Management emisij in računovodenje emisijskih kuponov

Zveza RFR na Dnevih računovodij vsako leto razglasi štiri najboljše magistrske naloge s področij računovodstva, financ in revizije. Letos je bila med take uvrščena magistrska naloga Tjaše Selič z naslovom Management emisij in računovodenje emisijskih kuponov v ogljično intenzivnem podjetju. Avtorica je v nalogi raziskovala področje managementa in strategij zmanjševanja emisij proizvodnih podjetij ter ugotavljala, kako poteka računovodenje emisijskih kuponov na primeru Steklarne Hrastnik.

Poletni nemir

Pred nami je poletje. Čas, ko kombinacija šolskih počitnic in piknikov, svežih juter in soparnih popoldnevov, vse bolj nemih telefonov in neodzivnih uradnikov, praznih mestnih vpadnic in zamašenih avtocest tudi najbolj vztrajnim deloholikom sporoča, da bo za nekaj dni treba odložiti delo.


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS