Tema:

LETNO POROČANJE NEPRIDOBITNIH ORGANIZACIJ

Letno poročanje društev in pravnih oseb zasebnega prava

Društva in invalidske organizacije ter pravne osebe zasebnega prava morajo tudi po koncu poslovnega leta 2012 zaključiti računovodske postavke, pripraviti podatke za letno poročilo, obračunati dokončni delež odbitnega DDV in davek od dohodkov pravnih oseb, revidirati računovodske izkaze, če je predpisano, in še kaj. Najpomembnejše pa je, da pravilno in pravočasno poročajo institucijam, določenim z zakoni in drugimi predpisi.

Računovodska obravnava javno-zasebnega partnerstva

Javni partner lahko vzpostavi pogodbeno razmerje z zasebnim partnerjem ali ustanovi novo gospodarsko družbo ali zavod. Pri tem so zelo pomembna določila pogodb in drugih aktov, pa ne le s pravnega vidika, ampak tudi z računovodskega. Tovrstna razmerja moramo računovodje spremljati tudi v računovodskih evidencah, saj gre za ravnanje s premoženjem države in občin, torej premoženjem, ki je nastalo iz dajatev državljanov.

Izpolnjevanje obrazca za obračun davka od dohodkov

Pravne osebe sestavljajo obračun davka od dohodkov pravnih oseb za davčno leto, ki je enako poslovnemu letu. Ker je poslovno leto pri večini pravnih oseb enako koledarskemu letu, običajno govorimo o davčnem obračunu po poteku koledarskega leta.

Obračun davka od dohodkov pravnih oseb pri društvih in pravnih osebah zasebnega prava

Obračun davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO) pri društvih in pravnih osebah zasebnega prava (POZP) je obravnavan skupaj z obračunom pri drugih nepridobitnih organizacijah javnega sektorja v reviji IKS 12/12. Za potrebe priprave zgledov računovodskih izkazov in obračuna DDPO društev in POZP v tem sestavku so zato podani le podatki za davčni obračun in skrajšani pregled davčnega obračuna, podatke za računovodske izkaze društev in POZP pa najdete na spletni strani Zveze RFR.

Letno poročilo in davčni obračun socialnih podjetij

Tudi socialna podjetja morajo oddati letno poročilo za leto 2012 in pri tem upoštevati razlike v obravnavanju računovodskih kategorij glede na različne pravnoorganizacijske oblike socialnih podjetij. Računovodenje v socialnih podjetjih ureja SRS 40, ki pa se pri konkretnih rešitvah opira na pravnoorganizacijsko obliko socialnih podjetij, kar pomeni, da lahko socialna podjetja nekatere poslovne dogodke knjižijo različno in torej sestavljajo različne računovodske izkaze.

Zaimki – za in proti

Jezik je vseh nas ‒ vsi ga soustvarjamo in smo soodgovorni zanj. Zaradi naše različnosti in zaradi nenehnih sprememb potrebujemo slovnična, pravopisna, slogovna in še kaka pravila, da se laže ali sploh (spo)razumemo. Toda pravila brez zdrave pameti in strpnosti ter veselja in ljubezni do jezika so premalo. Če se hočemo sporazumevati z njim, se moramo sporazumeti tudi o njem. Temu so namenjene jezikovne strani.

Davčna past

Nova davčna pravila se običajno začnejo uporabljati na začetku koledarskega leta in prvi tedni novega leta so obdobje, v katerem delujemo dvotirno. Ob pospešeni pripravi obračunov in poročil po starih pravilih moramo vpeljati postopke, skladne z novimi rešitvami. Pogosto se zgodi, da zakonodajalec do zadnjega trenutka odlaša s sprejetjem in objavo sprememb in novosti, nato pa jih zapiše nejasno ali dvoumno.


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS