Tema: LETNO POROČANJE ZA ZASEBNI SEKTOR

Posebnosti pri poročanju zadrug

Zadruge bodo tudi za leto 2016 poročale praktično enako kot za prejšnja leta. Računovodsko poročilo, ki ga sestavljata bilanca stanja in izkaz poslovnega izida s predlogom za razporeditev rezultatov poslovanja, zadruge sestavijo enako kot družbe. Sestavni del letnega poročila je tudi poročilo o poslovanju.

Dr. Marjan Odar
Datum objave: 29. 12. 2016


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS