Tema:

LETNO POROČANJE DOLOČENIH IN DRUGIH UPORABNIKOV

Priprava in predložitev letnega poročila

Določeni in drugi uporabniki ob koncu koledarskega leta sklenejo obračunsko oziroma poslovno leto. Takrat morajo pripraviti računovodske izkaze in pojasnila, poslovno poročilo in druga poročila, ki jih od njih zahtevajo predpisi. Poslovanje v končanem obdobju povzamejo z letnim poročilom, ki ga predložijo pristojnim zunanjim institucijam in notranjim organom. Uskladitev sredstev in obveznosti med proračunskimi uporabniki pa opravijo v premoženjski bilanci.

Pripoznavanje prihodkov iz licenc

Licenca se v računovodskih standardih uporablja za tiste poslovne dogodke, kjer organizacija prenaša pravico do intelektualne lastnine na kupca. Licence so po vsebini različne, dogovor o njihovem prenosu pa določa obveznosti, ki jih ima njihov imetnik v razmerju do kupca, ki mu zagotovi uporabo intelektualne lastnine. Najpogostejše so v informacijski tehnologiji, najdemo jih tudi v medijih, pri podeljevanju franšiz, prenosu pravic v povezavi z blagovnimi znamkami, pri prenosu avtorskih pravic in še kje.

Obdavčitev avtorskih honorarjev

Plačila na podlagi avtorske pogodbe so avtorski honorarji. Pravni posli oziroma pogodbe, s katerimi se prenašajo materialne avtorske pravice ali druge pravice avtorja, morajo biti praviloma sklenjeni v pisni obliki. Zanje je značilno, da se od njih plačujejo dohodnina in prispevki. Kako so avtorski honorarji obdavčeni, pa je odvisno od več okoliščin, pri čemer ima prednost vsebina posla.

Dajatve od avtorskih honorarjev iz tujine in honorarjev nerezidentov

Obremenitev avtorskega honorarja s prispevki je odvisna predvsem od tega, ali je bilo delo opravljeno v Sloveniji ali pa morda v drugi državi članici EU ali EGP ali v tretji državi. V določenih primerih je pomembno tudi to, ali so avtorji že vključeni v obvezno socialno zavarovanje za polni delovni ali zavarovalni čas oziroma ali so uživalci pokojnine.

Dobava blaga z montažo ali druga transakcija v sistemu DDV?

Posli, ki jih sklepajo davčni zavezanci, so vedno bolj kompleksni in že skoraj vedno sestavljeni iz več transakcij. Zveza RFR opaža, da zdaleč največ težav povzroča opredelitev, ali je opravljena transakcija blago ali storitev. To je namreč treba ugotoviti že ob sklepanju poslov za vsak posamičen primer, saj je le tako posel tudi pravilno obdavčen z DDV. Davčni zavezanci ta korak pri opredelitvi transakcije pogosto preskočijo.

Ekspert RFR: Prednosti in nasveti za uporabnike (2. del)

Aplikacija Ekspert RFR vsebuje najbolj obsežno slovensko zbirko aktualnih vodil za delo na področjih računovodstva, davščin in financ. V vsakem trenutku vam tako ponuja vrsto strokovnih podlag iz različnih virov, prečiščenih in urejenih za hitro uporabo v praksi. Ključna dodana vrednost aplikacije so številne oblike pametnega iskanja – različni možni načini, kako preprosto poiskati informacije znotraj obsežnega arhiva različnih strokovnih vodil.

Vsak neto vsebuje tudi bruto

Računovodje smo pogosto v dilemi, ali gospodarske kategorije spremljati in izkazovati v bruto ali vendarle raje dati prednost neto vrednosti. Pri tem nam različna vidika računovodskih standardov na eni in potreb oziroma želja uporabnikov tovrstnih informacij na drugi strani niso ravno v pomoč.


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS