Priporočila za sestavo pisnega obračuna izplačil delavcu

Zakon o delovnih razmerjih delodajalcu nalaga, da na izplačilni dan delavcu izroči pisni obračun, katerega vsebina je predpisana in ki je hkrati tudi podlaga za skupni obračun, ki ga mora delavec prejeti do konca januarja. Čeprav do zdaj delodajalci plač in nadomestil praviloma niso izplačevali na isti dan kot povračila in druge prejemke, bi si s poenotenjem izplačilnega dneva za vsa izplačila olajšali pripravo pisnega obračuna in obrazcev REK.

Izvedba letnega popisa

Kakovostna poslovna poročila zahtevajo predpisi, vendar jih potrebujejo tudi lastniki, da bi lahko sprejemali prave poslovne odločitve. Ob koncu leta moramo zato popisati sredstva in obveznosti do njihovih virov, uskladiti podatke v poslovnih knjigah z dejanskim stanjem in sestaviti letno poročilo.

Odpravljanje med popisom ugotovljenih razlik

Primerjava popisa ugotovljenega stanja s knjigovodskimi podatki nam pokaže, ali so vrednosti realne. Z njo ugotavljamo tudi morebitne razlike – primanjkljaje oziroma presežke. Razlike moramo odpraviti z ustreznimi knjižbami v poslovnih knjigah in s tem zagotoviti, da so naša knjižna stanja podlaga za kakovostne računovodske informacije. Seveda pa je s primanjkljaji in presežki povezan tudi obračun davkov.

Kaj ni delo in zaposlitev na črno?

Predlagane spremembe predpisov napovedujejo ostrejši nadzor nad delom in zaposlitvami na črno, s čimer na splošno razumemo zlasti opravljanje neregistrirane dejavnosti ter delo posameznikov brez pogodbe in (navidezno) brez plačila. Take vrste dela so praviloma prepovedane. Nekatere vrste dela pa posamezniki lahko opravljajo brez pogodbe in brez plačila, ne da bi se štele za zaposlitev oziroma delo na črno. To so kratkotrajno delo, nujno delo ter humanitarno, karitativno, prostovoljno in dobrodelno delo pa tudi medsebojna sosedska pomoč in delo v lastni režiji. Tovrstno delo, če ga opravljajo fizične osebe, in obračunavanje dajatev od njega ureja več predpisov, vsem naštetim vrstam dela pa je skupno, da se lahko opravljajo brez pogodbe in brezplačno. Posebna oblika neregistrirane dejavnosti, ki se ne šteje za delo na črno, je osebno dopolnilno delo.

Sodišče EU o DDV na področju varstva otrok in izobraževanja

Kadar davčni zavezanci ne najdejo odgovora na vprašanje, ali so dobave blaga in storitev oproščene DDV, si lahko pomagajo s sodbami Sodišča EU. Pri oprostitvah DDV na področju varstva otrok in izobraževanja ter z njima povezanih dobavah blaga in storitev jim bo tako v pomoč osem primerov, obravnavanih na Sodišču EU, v katerih je mogoče najti kar nekaj bistvenih poudarkov in napotkov.

Začasni uvoz

S prijavo blaga v carinski postopek začasnega uvoza lahko neskupnostno blago uvozimo na carinsko območje EU s popolno ali delno oprostitvijo uvoznih dajatev. Blago lahko v EU uporabljamo ali damo v uporabo drugim, vendar ga moramo najkasneje v 24 mesecih v nespremenjenem stanju, razen običajnega razvrednotenja zaradi uporabe, ponovno izvoziti v tretjo državo.

Predvideti že videno ali reklamacija je slaba reklama

Jezik je vseh nas ‒ vsi ga soustvarjamo in smo soodgovorni zanj. Zaradi naše različnosti in zaradi nenehnih sprememb potrebujemo slovnična, pravopisna, slogovna in še kaka pravila, da se laže ali sploh (spo)razumemo. Toda pravila brez zdrave pameti in strpnosti ter veselja in ljubezni do jezika so premalo. Če se hočemo sporazumevati z njim, se moramo sporazumeti tudi o njem. Temu so namenjene jezikovne strani.

Skubljenje goske

Ko je državna blagajna prazna, oblastniki običajno staknejo glave in dvignejo davke. Če so davčne stopnje tako visoke, da davkov ne morejo več dvigniti, si izmislijo nove. Pri tem so pogosto zelo izvirni. V preteklosti smo v naših krajih že imeli davek na okna in sol, drugod po svetu pa so poznali davek na dimnike, moške brade, tapete in klobuke. Tudi rtv-prispevek ni slovenski izum. Lastniki televizorjev podoben davek plačujejo v Veliki Britaniji. Izvirni davki so lahko tudi zelo sodobni. Kaj pravite na obdavčitev internetnega priklopa in mastne hrane? Tako polnijo državno blagajno na Danskem.


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS