Tema:

SESTAVLJANJE LETNEGA POROČILA V PRAKSI

Ključne posebnosti letnega poročila za leto 2013

Za sestavitev letnega poročila potrebujemo tako strokovno znanje kot izkušnje. Obseg razkritij za poslovno leto 2013 se sicer ni pomembno spremenil, a že zakonske zahteve postavljajo na eno stran tehtnice obseg razkritij in na drugo njihovo kakovost, zato je pomembno, da letno poročilo in pojasnila pripravimo čim bolj sistematično.

Spremenjeno obravnavanje rezervacij za odpravnine ob upokojitvi

Po SRS 10.44 se za računovodenje odpravnin ob upokojitvi in jubilejnih nagrad neposredno uporablja MRS 19 – Zaslužki zaposlencev. S 1. januarjem 2013 je začel veljati nov MRS 19, ki ne omogoča več uporabe poenostavljene metode obračunavanja in merjenja odpravnin ob upokojitvi.

Prenos zbiranja premoženjskih bilanc na Ajpesov spletni portal

Zbiranje premoženjskih bilanc državnih in občinskih proračunskih uporabnikov se je na dan 31. decembra 2013 preneslo z Ministrstva za finance in občin na Ajpes. Ta je na podlagi zahtev ministrstva pripravil spletno aplikacijo za vnos in oddajo premoženjskih bilanc, pri čemer se bodo vse premoženjske bilance proračunskih uporabnikov (nekdanji obrazci P1 in P3), občin (nekdanji obrazci P5) in države (nekdanji obrazec P7) pripravljale avtomatično.

Primer priprave obračuna davka od dohodkov pravnih oseb in odloženih davkov za leto 2013

Zavezanci za davek od dohodkov pravnih oseb morajo do konca marca 2014 Dursu elektronsko poslati davčni obračun na predpisanih obrazcu in prilogah. Priložiti morajo podatke iz računovodskih izkazov, razen če so jih že pred oddajo obračuna predložili Ajpesu, kar potrdijo v izjavi, ki je sestavni del priloge 1 k davčnemu obračunu. Sestavek predstavlja praktični zgled sestavitve obračuna.

Poudarki pri obdavčitvi dohodka iz dejavnosti zasebnikov

Zasebniki, ki osnovo za davek od dohodka iz dejavnosti ugotavljajo na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov, vodijo knjige in izračunavajo akontacijo dohodnine. Pri tem uporabljajo obrazec za davčni obračun, ki upošteva spremembe Zakona o dohodnini.

Bistvene novosti pri davčnem obračunu za zasebnike normirance

Zasebniki, ki ugotavljajo osnovo za dohodnino od dohodka iz dejavnosti na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov, vodijo predpisane evidence ter prvič za davčno leto 2013 izračunajo dohodnino od dohodka iz dejavnosti v davčnem obračunu, ki ga oddajo do 31. marca 2014. Njim so namenjeni posebni deli davčnega obračuna.

Prodajalci megle?

Ste že kdaj naleteli na obsežen zapis z malo vsebine? Ali pa na govorca, ki veliko govori, a nič ne pove? Ste kdaj naleteli na opravila, ki so sama sebi namen – ko ste jih opravili, se ni spremenilo prav nič?


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS