Poročanje Ajpesu: organizacije, ki računovodijo po SRS

Pravne osebe zasebnega prava (v glavnem gre za organizacije, ki računovodske izkaze sestavljajo po SRS), morajo podatke o svojem poslovanju za poslovno leto 2017 oddati Ajpesu najkasneje do 31. marca 2018. Ker je to sobota, ko Ajpes ne dela, ponedeljek pa je praznik, jih bodo morale oddati najkasneje v torek, 3. aprila. Manjše organizacije lahko pri poročanju uporabijo tudi poenostavljeno obliko.

Posebnosti poročanja Ajpesu po pravnoorganizacijskih oblikah

Čeprav se je s spremembo SRS v letu 2016 poročanje organizacij v marsičem poenotilo, pa posamezne razlike ostajajo. Tako je poročanje nekoliko drugačno glede na pravnoorganizacijsko obliko. Prav tako ostajajo razlike med organizacijami, ki lahko uporabijo poenostavitev, s katero izpolnijo obveznost tako za državno statistiko kot za javno objavo, in tistimi, ki jim to ni omogočeno.

Kontrola in primerjava premoženjske bilance z bilanco stanja

Seštevek vseh bilanc stanja ne predstavlja vrednosti konsolidirane premoženjske bilance države in občin, ki je končni rezultat tristopenjske konsolidacije. Posamezna bilanca stanja namreč ni enaka posameznim postavkam premoženjske bilance. Pri vključevanju podatkov iz bilance stanja v premoženjsko bilanco je zaradi načina medsebojnega izločevanja posameznih med seboj enakih oziroma nasprotnih si kategorij zato zelo velik poudarek na analitičnih podatkih.

Davčni obračun pravnih oseb za leto 2017

Pravne osebe morajo za vsako davčno leto sestaviti in Fursu posredovati letni obračun davka od dohodkov pravnih oseb. Najpogosteje je davčno leto enako koledarskemu. To obveznost morajo zato za leto 2017 izpolniti do 3. aprila 2018. Stopnja davka od dohodkov pravnih oseb je 19 %. Davčno osnovo zavezanci določijo različno. Odvisna je denimo od načina ugotavljanja odhodkov in od tega, ali ima pravna oseba tudi nepridobitne prihodke in ali posluje s povezanimi osebami.

Na kaj morajo paziti nepridobitne organizacije pri obračunu DDPO

Posebnost obračuna DDPO pri nepridobitnih organizacijah je v tem, da v davčno osnovo ne vštevajo vseh prihodkov in priznanih odhodkov, ampak določen del teh že pred tem izvzamejo iz obračuna. V davčno osnovo spadajo namreč le pridobitni prihodki in njim pripadajoči odhodki. Te po vrstah določa poseben pravilnik. Nepridobitni prihodki in sorazmerni ali dejanski odhodki se v davčno osnovo ne vštevajo.

Spremembe pri obdavčitvi z dohodnino v letu 2018

Z davčnim letom 2018 so se začele uporabljati dohodninske spremembe. Med njimi so denimo spremembe pri obdavčitvi dela plače za poslovno uspešnost, pri davčnem odtegljaju nastopajočih izvajalcev in športnikov ter pri dodatni splošni olajšavi in posebni olajšavi za študente.

Bevolucija vsakodnevnega poslovanja

Računovodstvo in davke, siamska dvojčka, ki drug brez drugega ne moreta, so lani po tihem napadli trije B-ji: BEPS, blockchain in bitcoin. Medtem ko jih nekateri še opazili niso, se drugim že korenito vmešavajo v poslovanje. In verjetno bodo prav kmalu temeljito posegli tudi v računovodski in bivanjski vsakdan.


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS