Tema:

LETNO POROČANJE DOLOČENIH IN DRUGIH UPORABNIKOV

Priprava in predložitev letnega poročila za leto 2020

Določeni in drugi uporabniki svoje poslovanje v obračunskem letu povzamejo z letnim poročilom, ki zajema poslovno in računovodsko poročilo. Predložijo ga pristojnim zunanjim institucijam in v potrditev tudi notranjim organom. Sestavni del poslovnega poročila je poročilo o doseženih ciljih in rezultatih. V računovodsko poročilo uporabniki vključijo računovodske izkaze in pojasnila k njim. Uskladitev sredstev in obveznosti med proračunskimi uporabniki pa opravijo v premoženjski bilanci.

Knjiženje vračila državnih pomoči v skladu z interventno zakonodajo

Nekateri ukrepi za ublažitev posledic izbruha COVID-19 zaradi neizpolnjevanja zakonskih pogojev zahtevajo posebno presojo ob zaključevanju poslovnega leta. Če dejstva in okoliščine na bilančni presečni datum nakazujejo, da bo morala organizacija neupravičeno prejeto državno pomoč vrniti, mora izkazati obveznost za vračilo. Ob (ne)namernem neupoštevanju vseh dejstev, ki nakazujejo na obveznost za vračilo, gre za računovodsko napako.

Izvedba popisa v času izbruha COVID-19

Trenutne zdravstvene razmere v povezavi z izbruhom COVID-19 organizacijam ne dajejo odpustkov glede izvedbe popisa. Pri tistih, katerih računovodski izkazi so revidirani, lahko neizveden popis privede do mnenja s pridržki zaradi omejitve področja revidiranja. Na podoben način bi morale resnost popisa razumeti tudi organizacije, katerih računovodski izkazi sicer niso revidirani ali predmet preiskave.

Vračilo državnih pomoči zaradi delitve dobička in nagrad poslovodstvu

Delodajalci in samozaposleni pa tudi kmetje in drugi so v času epidemije in še kasneje prejeli pomoči, če so zanje izpolnjevali pogoje. Nekatere od teh pomoči niso združljive z delitvijo dobička, nakupom lastnih poslovnih deležev ali lastnih delnic ter izplačilom nagrad poslovodstvu in dela plače za poslovno uspešnost poslovodstvu. A to ne velja za vse.

Vračilo državnih pomoči zaradi nezadostnega upada prihodkov

V času koronavirusne bolezni 19 so mnoge organizacije prejele pomoči, ki jih lahko obdržijo, če so jim zaradi te epidemije oziroma situacije zadosti upadli čisti prihodki od prodaje v letu 2020. Pri nekaterih pomočeh je to le eden od pogojev, ki ga je treba izpolniti, da pomoči ni treba vrniti. V primeru, da organizaciji prihodki ne upadejo najmanj za 10 % glede na primerjalno osnovo, pa mora to pomoč vrniti. Pri tem peti interventni zakon uvaja večji odstotek upada prihodkov.

Vračilo presežne državne pomoči

Pomoči po interventnih zakonih ne smejo biti presežne glede na pravila za dodeljevanje državnih pomoči. Pri tem je Slovenija dolžna spoštovati pravila EU. Ta so upoštevana v določilih o dodeljevanju državnih pomoči v posameznem interventnem zakonu. Nezakonito dodeljene pomoči ali presežne državne pomoči je treba vrniti v proračun.

Nova navada je digitalna srajca

Kamorkoli se ozremo, se okrog nas vse spreminja, brez prestanka. Nekatere spremembe so hitre in prelomne, druge komaj opazne in postopne. Pogled nazaj nam vedno razkrije isto in neizogibno resnico. Staro odmira in se umika novemu. Neutrudne spremembe so samoumevni del naših življenj in s tem tudi naših družb, civilizacij. Lahko se jim izogibamo, z njimi odlašamo, a na koncu se bodo zgodile.


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS