Stroški, povezani z uporabo opredmetenih osnovnih sredstev

Organizacije morajo opredmetena osnovna sredstva med uporabo dograjevati, menjavati njihove sestavne dele, jih popravljati ali vzdrževati. Tovrstna vlaganja v opredmetena osnovna sredstva knjigovodsko pripoznajo kot povečanje njihove nabavne vrednosti, kot stroške storitev v zvezi z vzdrževanjem ali pa kot stroške, ki se obračunavajo po posameznih obračunskih obdobjih prek amortiziranja sestavnih delov teh sredstev.

Nekatere posebnosti zalog

Zaloge so kratkoročna sredstva v opredmeteni obliki. Med zaloge, ki jih začetno vrednotimo po nabavni vrednosti, spadajo surovine, material, drobni inventar, embalaža in trgovsko blago. Med zaloge, vrednotene po proizvajalnih stroških, po zoženi lastni ceni ali po le spremenljivih stroških, pa uvrščamo zaloge nedokončane proizvodnje in gotovih proizvodov.

Trgovinske evidence

V trgovinskih evidencah trgovec izkazuje nabavo, gibanje, porabo in prodajo blaga. Podatki v evidencah pomagajo trgovcu pri ugotavljanju uspešnosti prodaje in inšpekcijskim organom pri nadzoru pravilnosti trgovčevega poslovanja. Načine evidentiranja nabave, gibanja, porabe in prodaje zalog določajo SRS in Zakon o trgovini.

O plačah, nadomestilih, povračilih in drugih prejemkih iz delovnega razmerja

Novi zakoni o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, trgu dela in delovnih razmerjih so spodbuda za pripravo celovitega pregleda izplačil zaposlenim in njihove davčne obravnave ter obračuna prispevkov za socialno varnost. Ti predpisi že obstoječim nadomestilom plač dodajajo nove, spreminjajo obravnavo povračila stroškov prevoza na delo in z njega ter pogoje za izplačilo regresa za letni dopust, dodatno obremenjujejo delodajalce s prispevkom za zaposlovanje in omogočajo oprostitev oziroma vračilo prispevka delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

O odpravninah, denarnih povračilih in odškodninah iz delovnega razmerja

Delavec ima poleg pravice do dohodkov v zvezi z opravljenim delom tudi pravico do odpravnine ob odpovedi in prenehanju pogodbe o zaposlitvi ter ob upokojitvi. Če se z delodajalcem dogovori, ima namesto odpovednega roka pravico do denarnega povračila. Pripada pa mu tudi odškodnina, če delodajalec krši prepoved diskriminacije in trpinčenja na delovnem mestu.

DDV v zdravstvu

Zdravstvena dejavnost je dejavnost v javnem interesu, kar je eden od razlogov, da je oproščena DDV. Davčni zavezanci na področju zdravstva morajo za vsako posamezno storitev oziroma dobavo blaga ugotoviti, ali so izpolnjeni pogoji za oprostitev DDV. Pri tem si pomagajo s tolmačenji davčnega organa in sodbami Sodišča EU.

Kaj nam je treba prekernih delavcev?

Jezik je vseh nas ‒ vsi ga soustvarjamo in smo soodgovorni zanj. Zaradi naše različnosti in zaradi nenehnih sprememb potrebujemo slovnična, pravopisna, slogovna in še kaka pravila, da se laže ali sploh (spo)razumemo. Toda pravila brez zdrave pameti in strpnosti ter veselja in ljubezni do jezika so premalo. Če se hočemo sporazumevati z njim, se moramo sporazumeti tudi o njem. Temu so namenjene jezikovne strani.

Praznik slovenskih računovodij

21. aprila, na praznik slovenskih računovodij, so se zbrali ne le predstavniki društev računovodij iz vse Slovenije, temveč tudi avtorji najboljših magistrskih del v letu 2012, sicer študenti Ekonomske fakultete Ljubljana in Ekonomskoposlovne fakultete Maribor, ter dijaki, najboljši na državnem tekmovanju iz znanja računovodstva, katerega pokrovitelj je že 15 let Zveza RFR, in njihovi mentorji.

Denarnica v centrifugi

Za računovodje povečini velja, da smo konservativni in stanovitni. Do novosti smo običajno zadržani. Za njih se odločimo po tehtnem premisleku ali pa tedaj, ko drugače ne gre. Hitre spremembe sprejemamo z nelagodjem, saj iz izkušenj vemo, da so povezane s slabo premišljenimi rešitvami.


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS