Poročanje organizacij, ki računovodijo po SRS, Ajpesu za leto 2018

Organizacije, ki računovodske izkaze sestavljajo v skladu s SRS (razen pravnih oseb zasebnega prava), morajo izpolniti obvezo za letno poročanje do 31. marca 2019. Ker je ta dan nedelja, bodo morale letna poročila oddati Ajpesu najkasneje v ponedeljek, 1. aprila 2019. Mikro in majhne organizacije lahko pri poročanju uporabijo poenostavljeno obliko.

Poročanje mikro in majhnih organizacij Ajpesu

Mikro in majhne organizacije lahko uporabijo poenostavitev letnega poročanja. Z enkratno oddajo računovodskih izkazov, prilog in določenih pojasnil tako izpolnijo obveznost za namene državne statistike, davčne namene in letno poročanje. Ne glede na poenostavitev pa morajo organizacije vse poslovne dogodke pripoznavati skladno s SRS. Določene izjeme veljajo zgolj za izkazovanje postavk kapitala, ki se lahko razlikujejo glede na obliko organizacije, ki poroča.

Davčni obračun pravnih oseb za leto 2018

Pravne osebe so zavezane sestaviti obračun davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2018 in ga oddati davčnemu organu. Skrajni rok za oddajo je 1. april 2019 za vse, pri katerih je davčno leto enako koledarskemu. Za leto 2018 velja nekaj novosti v obrazcu za obračun. Črtanih in spremenjenih je bilo tudi nekaj prilog k temu obrazcu. Pri ugotavljanju davčne osnove je treba upoštevati davčne posebnosti pri nepridobitnih organizacijah, nepriznanih in omejeno priznanih odhodkih ter drugo.

Na kaj morajo paziti nepridobitne organizacije pri obračunu DDPO

Posebnost obračuna DDPO pri nepridobitnih organizacijah je v tem, da v davčno osnovo spadajo le pridobitni prihodki in njim pripadajoči odhodki. Zadnje lahko upoštevajo v sorazmernem delu glede na pridobitne prihodke ali pa dejanske pridobitne odhodke, ki so v povezavi s pridobitnimi prihodki. Po ugotovitvi davčne osnove pa izračun do osnove za davek pripravijo po enakih pravilih kot vse druge organizacije.

Davčna obravnava regresa in drugih prejemkov iz delovnega razmerja

Delavci so v zvezi z zaposlitvijo upravičeni do regresa za letni dopust in drugih prejemkov v skladu z delovnopravnimi predpisi. Kadar zneski jubilejnih nagrad, solidarnostnih pomoči in odpravnin niso izplačani pod pogoji in do velikosti, kot jih določajo davčni predpisi oziroma predpisi o prispevkih, jih morajo delodajalci všteti v davčno osnovo in osnovo za prispevke. Izjema od tega pravila je regres za letni dopust, ki se vedno všteva v davčno osnovo, v osnovo za prispevke pa le, če presega omejitveni znesek.

Ekspert RFR: Stopite v novo leto z dostopom po vaši izbiri

Sodobno in priročno orodje ni vzbudilo velikega zanimanja le pri računovodskih, davčnih in finančnih delavcih, temveč tudi pri mnogih revizorjih in pravnikih. Nenehne spremembe predpisov namreč zahtevajo sistematično ter včasih naporno spremljanje in evidentiranje vseh novosti. Strokovno preverjen in kakovosten vir, ki zmanjšuje delovne obremenitve in dviguje kakovost dela, je zato odlična novica za vse.

Zima prihaja

Poročila državne statistike, gneča pred trgovinami in vprašanja, ki jih prejemamo na Zvezo RFR, kažejo, da je za nami še eno gospodarsko uspešno leto. Leto optimizma, bilančnih dobičkov in okrepljenih proračunskih prilivov. 


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS