Bonitete in drugi dohodki iz delovnega razmerja

Delodajalec lahko delavcu poleg plače, povračil stroškov in drugih prejemkov zagotavlja tudi nekatere ugodnosti. Praviloma mora od njih obračunati dohodnino in prispevke za socialno varnost, v nekaterih primerih pa so lahko ugodnosti oproščene dohodnine oziroma neobdavčene. Med najpogostejšimi ugodnostmi so uporaba osebnega vozila v zasebne namene, nastanitev, izobraževanje in zavarovanje ter uporaba mobilnih telefonov.

Knjiženje drobnega inventarja pri uporabnikih EKN

Uporabniki EKN pogosto sprašujejo, kako naj knjižijo drobni inventar z dobo koristnosti nad enim letom med zalogami. Pri vodenju obvezne evidence drobnega inventarja naj upoštevajo odločitev o načinu njegovega prenosa v uporabo.

Računovodska obravnava zalog proizvodov

Zaloge proizvodov so ena od pomembnih postavk sredstev, ki se pojavljajo tudi pri zasebnikih in nepridobitnih organizacijah. Ti pogosto ne vedo, kako naj jih ovrednotijo. SRS dopuščajo več možnosti, katere stroške vštevati v vrednost zalog, to pa vpliva na stanje zalog v bilanci stanja in na poslovni izid.

Enotne dobave v sistemu DDV

Enotna dobava je dobava, ki je sestavljena iz več različnih dobav blaga in/ali storitev. Pojem je izoblikovala sodna praksa Sodišča EU zaradi številnih vprašanj, ki so se davčnim zavezancem odpirala pri sklepanju raznovrstnih poslov. Z njimi se pogosto srečujejo tudi slovenski zavezanci. Kadar zavezanci takšne dobave ne prepoznajo ustrezno in jo nepravilno obravnavajo, je lahko posledica tega napačna obdavčitev z DDV.

Nakup novih osebnih avtomobilov v drugi državi članici EU

V pristojnosti vsake države članice je, da samostojno oblikuje obdavčitev novih in rabljenih osebnih avtomobilov. Ker se dajatve pri nabavi takih avtomobilov plačajo v državi kupčevega sedeža ali stalnega prebivališča, je za končno ceno pomembna tudi cena brez davščin. Znano je, da proizvajalci avtomobilov prodajne cene za posamezno državo članico prilagajajo davčnim obveznostim, da bi bile končne cene v vseh državah članicah približno enake. Zato so nakupi avtomobilov v državah članicah z večjimi davki privlačni za slovenske kupce.

Neopredmetena sredstva z vidika transfernih cen

Neopredmetena sredstva, ki so največji potencial za ustvarjanje dobička ali izgube, so v geografskem smislu izjemno mobilna. Ker so običajno edinstvena, jim je zelo težko določiti vrednost. Pogosto je težavno že sámo prepoznanje teh sredstev, saj niso vedno pravno zaščitena in registrirana niti vedno izkazana v poslovnih knjigah gospodarskih družb. Ker davčni zavezanci transakcije z neopredmetenimi sredstvi pogosto izrabljajo za zmanjševanje davčne osnove, so te transakcije zelo pogost predmet davčnih inšpekcijskih nadzorov.

Analiza računovodsko merjene uspešnosti slovenskih bank v času finančne krize

Zveza RFR vsako leto nagradi štiri najboljše magistrske naloge s področij računovodstva, financ in revizije. Sestavek z naslovom Analiza računovodsko merjene uspešnosti slovenskih bank v času finančne krize je eden izmed štirih na Dnevih računovodij nagrajenih magistrskih del. V njem je avtorica raziskovala vpliv finančne krize na uspešnost poslovanja slovenskih bank. Njena temeljna teza je, da se je uspešnost poslovanja bank v obdobju krize poslabšala, pri čemer je bil negativni učinek večji pri bankah v državni lasti. Avtorica je analizirala tudi odziv posameznih bank na krizo ter vpeljane spremembe poslovanja in njihov vpliv na računovodske izkaze.

Logično ali pač ne?

Kako naj tolmačimo prodajo zbranega starega železa – kot prodajo blaga ali prodajo storitve?


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS