Letno poročilo za organizacije, ki računovodijo po SRS

Letno poročilo je sestavljeno iz poslovnega in računovodskega poročila. Je najpomembnejša periodična listina, s katero organizacija komunicira z zainteresirano javnostjo. Organizacija ga pripravi tako, da je jasno in razumljivo. Pri poslovnem poročilu za poročanje o poslovnem letu 2017 je novost poročilo o nefinančnem poslovanju.

Računovodsko poročilo za organizacije, ki računovodijo po SRS

Računovodsko poročilo skupaj s poslovnim poročilom sestavlja letno poročilo. Pripravljajo ga gospodarske družbe, katerih računovodski izkazi so revidirani, pa tudi druge organizacije, ki računovodijo po SRS in jim sestavitev predpisuje področna zakonodaja. Pojasnila k računovodskim izkazom mora organizacija pripraviti jasno, razumljivo in pregledno. Pri pripravi pojasnil pa mora upoštevati tudi pomembnost posameznega razkritja.

Nagrade in darila kot drugi dohodki

Med druge dohodke, ki so lahko obdavčeni z dohodnino, sodijo tudi nagrade in darila. Fizične osebe jih v denarju ali v naravi prejemajo od izplačevalcev, s katerimi niso v delovnem ali pogodbenem razmerju. Dohodnina se običajno ne obračuna pri nagradah za izjemne dosežke na področjih, ki so v javnem interesu. Pri javnih uslužbencih pa obstaja prepoved prejemanja daril, razen protokolarnih in priložnostnih daril manjše vrednosti.

Obračun DDPO: primer priprave za leto 2017

Zavezanci za davek od dohodkov pravnih oseb morajo po končanem davčnem obdobju sestaviti davčni obračun. Za davčno obdobje, ki je enako koledarskemu letu, ga morajo davčnemu organu oddati prek sistema eDavki najpozneje do 3. aprila 2018. V njem morajo upoštevati posebno davčno obravnavo nekaterih prihodkov in odhodkov. Zadnje spremembe Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb vplivajo na prag za obvezen izstop iz sistema obdavčitve z normiranimi odhodki v letu 2018.

Konvencije o izogibanju dvojnemu obdavčevanju v letu 2018

V preteklem letu se je seznam konvencij o izogibanju dvojnemu obdavčevanju, ki jih je sklenila Slovenija, komajda spremenil. Popolnoma nova je le konvencija z Japonsko.

Davčni obračun fizičnih oseb z dejavnostjo za leto 2017

Fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, morajo sestaviti davčni obračun in ga po elektronski poti oddati Fursu. Za leto 2017 to storijo najpozneje do 3. aprila 2018. Obrazec za davčni obračun se od lani ni spremenil, uporablja pa se tudi isti Fursov program za njegovo sestavo in oddajo ‒ Silvester Fineus. Pri pravilni oddaji podatkov je treba upoštevati posebna pravila za ugotavljanje davčne osnove in davčne obveznosti.

Poslovanje v času mask in iger

Pust je star ljudski običaj, ki združuje verovanja različnih kultur. Njegove korenine segajo v poganske čase, ko so ljudje verjeli v več bogov. Rimljani so z maskami častili umrle prednike. Pri Keltih so odganjale zimo in naznanjale pomlad. V krščanstvu so pust povezali z veliko nočjo in 40-dnevnim postom. Povsod so maske oznanjale simboličen prelom s starim in začetek novega.


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS