Neopredmetena sredstva

Neopredmeteno sredstvo je razpoznavno nedenarno sredstvo, ki fizično praviloma ne obstaja. Računovodski standardi zato predpisujejo še dodatne pogoje, ki jih mora organizacija presojati pred njegovim pripoznavanjem. Organizacija neopredmetena sredstva običajno amortizira. Tista, ki nimajo določene dobe koristnosti, pa le oslabi. Za taka neopredmetena sredstva mora vsako leto opraviti test oslabitve.

Vrste rezervacij

Rezervacija je računovodska ocena sedanje obveze z negotovim časom nastanka in zneskom. Zanjo je značilno, da bo verjetno povzročila odliv, izvirati pa mora iz preteklih poslovnih dogodkov. Organizacija jo običajno oblikuje za tožbe, garancije, kočljive pogodbe in podobno. Njeno pripoznanje in velikost sta odvisna od presoj poslovodstva, pri tem pa uporabi tudi veščake. Uporaba računovodskih ocen je pomemben del pripravljanja računovodskih izkazov, ki pa ne zmanjšuje njihove zanesljivosti.

Računovodska obravnava najemov pri določenih in drugih uporabnikih

Pri računovodski obravnavi najemov v javnem sektorju sta dve posebnosti. Prva je, da se najem pri uporabnikih ne obravnava več v skladu s SRS. Ti so v letu 2019 najem spremenili v pravico do uporabe sredstev, ki se pri najemniku računovodsko obravnava drugače kot doslej. Tej spremembi niso sledili predpisi v javnem sektorju. Opredmetena osnovna sredstva, dana v poslovni najem, se še vedno izkazujejo v poslovnih knjigah najemodajalca, pri najemniku pa se najemnine iz najema pripoznajo kot odhodki. Druga posebnost pa je obravnava prihodkov iz dajanja opredmetenih osnovnih sredstev v najem, saj ti pripadajo lastniku, in ne imetniku sredstev v upravljanju.

Prekvalifikacije neodvisnih razmerij v odvisna in odprava njihovih posledic

Izvajalec in naročnik lahko skleneta pogodbo o poslovnem sodelovanju, pri čemer se lahko zgodi, da način dela po njej ne ustreza tej obliki pogodbe. Davčni organ lahko tako razmerje prekvalificira za davčne namene. Posledično dohodke obdavči tako, kot to velja za vsebino doseženih dohodkov, pri čemer so to pogosto dohodki iz delovnega razmerja. Pri tem pa lahko nastane dvojna obdavčitev. Običajno je to možno odpraviti.

Inšpekcijski nadzor delovnih razmerij in najpogostejše kršitve delodajalcev

Inšpektorji za delo nadzirajo izvajanje zakonov s področja delovnih razmerij in varstva pri delu v zasebnem in javnem sektorju. Lahko posegajo po širokem naboru ukrepov, inšpektorski pregledi pa so lahko redni ali izredni. Pri tem se pogosto soočajo tudi s prevelikimi pričakovanji prijaviteljev, zlasti na področju neizplačila denarnih prejemkov iz naslova delovnega razmerja. Najpogostejše kršitve zaznavajo na področju plačila za delo, odmorov in počitkov, evidenc o izrabi delovnega časa in vsebin pogodbe o zaposlitvi.

Izračun odmernega odstotka in njegov vpliv na višino pokojnine

Za višino pokojnine je poleg višine pokojninske osnove zelo pomemben tudi način določanja odmernega odstotka, ki je odvisen predvsem od dolžine vključenosti v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Do uveljavitve reforme leta 2000, ki je prinesla bistvene spremembe na tem področju, je bil odmerni odstotek, razen izjemoma, omejen na največ 85 %. Njegov pomen pa je širši, saj vpliva na višino vseh pokojnin in tudi nadomestil iz invalidskega zavarovanja.

Primerjalna analiza sprejetja nove evropske zakonodaje na področju revidiranja v Sloveniji, Nemčiji, Veliki Britaniji in na Slovaškem

Zveza RFR na Dnevih računovodij vsako leto nagradi štiri najboljše magistrske naloge s področij računovodstva, financ in revizije. Magistrska naloga avtorice Tjaše Črnko z naslovom Primerjalna analiza sprejetja nove evropske zakonodaje na področju revidiranja v Sloveniji, Nemčiji, Veliki Britaniji in na Slovaškem je ena od nagrajenih. Avtorica je preučevala, kako so novo evropsko direktivo in uredbo s področja revidiranja sprejemale in vnesle v svojo zakonodajo izbrane države članice EU.

Visoko letijo in nizko padejo

Ljudje smo od nekdaj opazovali dogajanje okoli sebe in se učili opažene zakonitosti uporabiti za predvidevanje prihodnosti. Tako se življenjske izkušnje prejšnjih generacij prenašajo skozi čas, da sinovom ne bi bilo treba ponavljati napak očetov. Da bi si modrosti lažje zapomnili, smo skozi leta razvili bogat nabor rekov, izrekov in pregovorov. »Pametni se učijo na tujih napakah, neumni pa na lastnih,« denimo pravi angleški pregovor.


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS