Poročanje organizacij, ki računovodijo po SRS, Ajpesu za leto 2019

Podatke o finančnem položaju in poslovnemu izidu morajo organizacije Ajpesu posredovati do 31. marca 2020. Za nekatere pravnoorganizacijske oblike pa se zahtevajo še drugi podatki. Tako izpolnijo obveznost poročanja za tri namene: za državno statistiko, za namen zagotovitve javnosti in za davčni namen.

Spremembe pojasnil v računovodskem poročilu pri najemnikih zaradi sprememb SRS 1 v letu 2019

Organizacije, ki računovodijo po SRS, bodo za poslovno leto 2019 prvič po novem pripoznavale najeme. Posledica novega načina računovodenja so tudi nove zahteve pri pojasnilih k računovodskim izkazom. Poleg teh bodo morale organizacije pojasniti tudi učinke, ki so nastali s prehodom, ter učinke na sredstva, obveznosti in kapital. Način razkrivanja učinkov pri prehodu pa je odvisen od načina prehoda, ki si ga je organizacija izbrala.

Elektronski bolniški list

Od 1. februarja 2020 bo za vse delodajalce in samozaposlene v Sloveniji obvezna uporaba elektronskih bolniških listov. Do njih bodo lahko dostopali posamezniki z ustreznimi pooblastili in veljavnim kvalificiranim digitalnim potrdilom. Delodajalci lahko pooblastila posamezniku dodelijo sami ali postopek pooblaščanja prenesejo na drug poslovni subjekt, na primer računovodski servis.

Spremembe pri obdavčitvi plač in drugih aktivnih dohodkov v letu 2020

Davčne novosti prinašajo razbremenitev pri dohodkih, ki se vključujejo v letno dohodnino. Dve davčni stopnji v progresivni davčni lestvici sta z novim letom nižji, hkrati s tem so se dvignili tudi pragovi v dohodninski lestvici. Večja bo tudi obdavčitev dohodkov iz kapitala in iz premoženja. Ugodnejša je obdavčitev bonitete za električna vozila, del plače za poslovno uspešnost pa bo na letni ravni z dohodnino obravnavan enako kot regres.

Spremembe pri obdavčitvi dohodkov iz kapitala in premoženja v letu 2020

Uzakonjene so bile davčne spremembe, ki prinašajo večjo obdavčitev dohodkov iz kapitala in premoženja. To velja za obresti in dividende, pa tudi za dobiček iz kapitala in dohodke iz oddajanja premoženja v najem. Zvišala se je stopnja dohodnine od dohodkov iz kapitala, ki je zdaj 27,5 %, in ne več 25 %. Stopnje dobička iz kapitala, ki se zmanjšujejo z leti imetništva, pa so se tudi zvišale.

Spremembe Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb

Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb se v delu, ki ureja davčne posebnosti amortizacije, prilagaja spremembam MSRP in SRS pri obravnavi najemov. Omejeno je zmanjševanje davčne osnove s preneseno davčno izgubo in olajšavami na največ 63 %. Poleg tega so bila v zakon vnesena dodatna pravila, ki omejujejo prakse izogibanja davku s prenosom dobička v davčno ugodnejša okolja. Uzakonjata se izstopna obdavčitev in obdavčitev v primeru hibridnih neskladij.

Ali so lahko davki pravični?

Zgodba o davkih in državi je podobna zgodbi o kuri in jajcu. Ko pomislimo na njiju, se težko odločimo, kaj je sledilo čemu, a nam je hkrati jasno, da je njuna povezava samoumevna. Brez jajc ni kokoši in brez davkov države. Velja seveda tudi obratno.


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS