Nakup, najem ali uporaba sredstva

Organizacija sredstvo pripozna, če je verjetno, da bodo iz njega pritekale gospodarske koristi. Táko sredstvo mora biti sposobna obvladovati, kar lahko doseže na različne načine. Najpogostejši je, da je njegova lastnica. A lastništvo nujno ne pomeni, da organizacija sredstvo obvladuje, saj ji to omogoča tudi najem. Zapleteni poslovni dogodki bodo zahtevali temeljito presojo poslovodstva o tem, ali obvladovanje obstaja. Njegov obseg pa bo običajno povezan z načinom pridobitve sredstva.

Merjenje terjatev

Organizacija terjatev pripozna med sredstvi, če je verjetno, da bodo gospodarske koristi, povezane z njo, pritekale v organizacijo. Terjatve po začetnem pripoznanju do poplačila meri po odplačni vrednosti. Popusti, ki jih da kupcu, zmanjšujejo terjatev, prihodke pa le v primeru, da jih kupcu ponudi ob sklenitvi posla. Če popuste ponudi, ko je posel že izveden, se obravnavajo kot odpis terjatve in prevrednotovalni poslovni odhodek.

Odpust najemnine zaradi posledic epidemije COVID-19

Nekatere najemnike so najemodajalci zaradi posledic epidemije COVID-19 oprostili plačila najemnine. Tak dogodek pa bi morali obračunati kot spremembo najemne pogodbe v skladu s SRS 1.27 (2019). To zahteva ponoven preračun obveznosti iz najema in pravice do uporabe sredstva z diskontno stopnjo na dan spremembe najema. A če je do take spremembe prišlo zaradi epidemije COVID-19 in ni drugih sprememb najemne pogodbe, lahko najemniki uporabijo izjemo. Po njej spremembo najemne pogodbe obračunajo kot negativno variabilno najemnino in jo vključijo v izkaz poslovnega izida v obdobju, ko poslovni dogodek nastane.

Obdavčitev darila v obliki nepremičnine

Med družinskimi člani pri fizičnih osebah pogosto prihaja do prenosov nepremičnin v obliki darila. Tudi med drugimi osebami taki prenosi niso neobičajni. Z davčnega vidika je podaritev nepremičnine odsvojitev nepremičnine pri darovalcu, to pa lahko vodi do obdavčitve z dohodnino. Pri podaritvah nepremičnin partnerjem ali otrokom se ugotavljanje dohodnine od dobička iz kapitala običajno odloži. V nekaterih primerih pa mora davek plačati tudi prejemnik darila.

Dajanje kreditov in posojil ter izdajanje kreditnih garancij

Finančne transakcije, med katere spada tudi dajanje kreditov in posojil ter izdajanje kreditnih garancij, so oproščene DDV in večinoma brez pravice do odbitka tega davka. Zastarela zakonodaja, pomanjkanje razlag posameznih pojmov, neenotna obravnava po državah članicah, kopičenje neodbitega DDV in vse večji stroški poslovanja pa povzročajo nemalo težav pri obdavčitvi teh transakcij. V sestavku zbrana sodna praksa in pregled pojasnil zavezancem lahko pomagata odgovoriti na najpogosteje zastavljena vprašanja.

Obračunavanje DDV pri finančnem najemu

Finančni najem se v sistemu DDV obravnava kot promet blaga. To je pomembno predvsem zaradi pravočasnega obračuna DDV ob sklenitvi posla, s katerim se prenaša razpolagalna pravica na najemnika, kot da bi bil ta lastnik. Zelo pogosti so tudi primeri prodaje blaga s povratnim najemom. Veliko težav z vidika DDV pri finančnem najemu pa imajo davčni zavezanci, pri katerih je prišlo do prekinitve najemnih pogodb. Davčni organ jim obračunanega DDV od neplačanih obrokov sprva ni dovolil zmanjševati.

Obveznosti za določene zaslužke po MRS 19 na primeru Švice

Zveza RFR na Dnevih računovodij vsako leto razglasi štiri najboljše magistrske naloge s področij računovodstva, financ in revizije. Med letošnjimi nagrajenimi deli je tudi magistrska naloga z naslovom A sensitivity analysis on defined benefit obligation under IAS 19 in Switzerland avtorice Mirjam Pergar. Naloga raziskuje vpliv aktuarskih predpostavk, kot sta diskontna stopnja in stopnja invalidnosti, na velikost obveznosti za določene zaslužke, kot so pokojnine.

Pogovor z avtorico nagrajenega magisterija Mirjam Pergar

Svojo študijsko pot je začela na Fakulteti za matematiko in fiziko v Ljubljani, kamor se je preselila iz Lendave. Štiriletni študij iz finančne matematike je uspešno zaključila in strokovno izpopolnjevanje za magisterij nadaljevala na Ekonomski fakulteti, kjer se je usmerila v kvantitativne finance in aktuarstvo. Z odliko je magistrirala leta 2019. Na študijski izmenjavi prek programa Erasmus je nekaj časa prebila tudi v Zürichu. Pozneje se je za stalno preselila v Švico, kjer živi že leto in pol. Trenutno dela v aktuarskem oddelku Ernst & Young Zürich in se dodatno izobražuje za pridobitev švicarskega aktuarskega certifikata.

Čas za pogumne in prilagodljive

Prva polovica leta 2020 je za nami in priznati moramo, da je bila zelo nenavadna, predvsem pa negotova in razburljiva. Od vsega, kar se nam je zgodilo, je bilo mogoče predvideti le to, da smo v prestopno leto vstopili v sredo. Vsega drugega, kar se nam je zgodilo, si ni obetal skoraj nihče.


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS