Letno poročilo za organizacije, ki računovodijo po SRS, za leto 2019

Letno poročilo gospodarskih družb je sestavljeno iz poslovnega in računovodskega poročila. Organizacija ga pripravi tako, da ima informacijsko vrednost za bralce. To niso le lastniki, ampak tudi kupci, dobavitelji, posojilodajalci in ne nazadnje davčna uprava. Čeprav so ti finančno pismeni, pa niso nujno strokovnjaki, zato morajo biti informacije v letnem poročilu podane jasno, pregledno in razumljivo.

Računovodsko poročilo organizacij, ki računovodijo po SRS, za poslovno leto 2019

Računovodsko poročilo je sestavni del letnega poročila in poleg računovodskih izkazov vsebuje tudi pojasnila k posameznim postavkam. Pripraviti ga morajo srednje velike in velike organizacije. Za poslovno leto 2019 bodo morale organizacije pojasnila dopolniti z novimi zahtevami po razkritjih v zvezi z najemi pri najemnikih in razkrivanjem prihodkov iz pogodb s kupci.

Spremembe pojasnil v računovodskem poročilu zaradi sprememb SRS 15 v letu 2019

Čeprav se zdijo spremembe SRS 15 – Prihodki v letu 2019 izredno majhne, pomembno vplivajo na računovodske izkaze organizacije. Spremenjeni način pripoznavanja prihodkov vpliva ne le na velikost pripoznanih prihodkov, ampak tudi na časovno komponento njihovega pripoznavanja. Zaradi novega načina računovodenja bodo morale organizacije pripraviti tudi nova pojasnila k računovodskim izkazom. Na konkretnem primeru so prikazana v prilogi.

Davčni obračun fizičnih oseb z dejavnostjo za leto 2019

Pri oddaji davčnega obračuna za fizične osebe letos zakonodajalec ni predvidel sprememb. Tako ga samostojni podjetniki, zasebniki in druge fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, za leto 2019 oddajo najkasneje do 31. marca 2020. Obrazec ostaja enak, zavezanci pa ga morajo oddati elektronsko. Zadnje zakonske spremembe bodo vplivale na davčni obračun za zasebnike šele za leto 2020.

Sodna praksa Sodišča EU pri DDV v drugi polovici leta 2019

Med tokratnimi sodbami Sodišča EU na področju DDV so najštevilnejše tiste o različnih oprostitvah tega davka. Obravnavane so oprostitve na področju zdravstva, izobraževanja, finančnih in poštnih storitev, izvoza blaga in drugih. V sporih z davčnim organom pa bo za zavezance uporabna predvsem sodba, iz katere izhaja, da če organ nima nobenega dokaza za obstoj zlorabe, pravice do odbitka DDV ne sme vzeti.

Sodbe Sodišča EU na področju carin in DDV, sprejete v drugi polovici leta 2019

V drugi polovici leta 2019 je Sodišče EU sprejelo nekaj odločitev s področja uvrščanja blaga v kombinirano nomenklaturo in pravil glede določanja carinske vrednosti ter pravic do naknadnega popravka podatkov na deklaraciji. Poleg tega je odločalo v več zadevah, in sicer glede carinskega postopka izvoza blaga, glede obveznosti za plačilo DDV od uvoza blaga zaradi kršitve carinskih predpisov, glede zastaralnega roka in glede povračila uvoznih dajatev zaradi napake, ki jo je storil carinski organ.

Poenostavljanje je zapleteno

Ko se vam ob prebiranju zakonskega člena ali pogodbe primeri, da vam kljub večkratnemu branju vsebina ni povsem jasna, ne obupujte. Niste edini in verjemite, da z vami ni nič narobe.


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS