Tema: LETNO POROČANJE ZA ZASEBNI SEKTOR

Izkaz gibanja kapitala

Družbe, katerih vrednostni papirji kotirajo na borzi, morajo pripraviti tudi izkaz gibanja kapitala. Mednje sodijo srednje velike in velike gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki ter male družbe. Namen izkaza je prikazati izključno posle z lastnikom. Med pomembnejšimi poudarki so popravljanje napak, ki vplivajo na postavke kapitala, udeležba zaposlenih pri dobičku in razdelitev nedenarnih sredstev lastnikom.

mag. Andreja Bajuk Mušič
Datum objave: 29. 12. 2016


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS