Računovodska obravnava darilnih bonov in drugih spodbud

Prodajalci izvajajo številne prodajne, promocijske in druge akcije, s katerimi želijo pridobiti nove kupce, pri obstoječih pa povečevati prodajo. Oblike so različne: od darilnih bonov in akcij "kupi dva, tretji je brezplačen" do količinskih in vrednostnih popustov, odobrenih ob sami prodaji, kuponov, brezplačnih izdelkov, zbranih točk, ki omogočajo popuste pri naslednjih nakupih, in podobnega. Računovodsko mora prodajalec te spodbude obravnavati kot ločeno sestavino prodajnega posla.

Knjiženje zadolževanja pri uporabnikih EKN

Zadolževanje uporabnikov EKN urejajo številni predpisi, ki ga predvsem omejujejo in nadzorujejo. Zadolžitev morajo določeni in drugi uporabniki knjigovodsko ustrezno obravnavati, saj se pri knjiženju dolgov prepletajo knjiženja na kontih stanja s knjiženji na kontih prihodkov in odhodkov ter na kontih prejemkov in izdatkov.

Posebnosti obravnave opredmetenih in neopredmetenih sredstev

Opredmetena osnovna sredstva so sredstva, ki jih podjetje obvladuje in uporablja za svojo dejavnost dlje kot eno obračunsko obdobje. V fizičnem smislu so opredmetena, drugače kot neopredmetena sredstva, ki praviloma fizično ne obstajajo. Tako opredmetena kot neopredmetena sredstva se pripoznajo, če je verjetno, da bodo pritekale z njimi povezane gospodarske koristi, in če je njihovo nabavno vrednost mogoče zanesljivo izmeriti. Za določene nabave veljajo posebnosti pri pripoznavanju.

Stvarni vložek v d. o. o.

Ob ustanovitvi sestavljajo osnovni kapital družbe denarni in/ali stvarni vložki družbenikov. Tudi med poslovanjem lahko družba poveča osnovni kapital s stvarnimi vložki. Z njimi se krepi kapitalska moč družbe, povečuje pa se tudi premoženje, ki ga potrebuje za opravljanje dejavnosti. Težave pri računovodski in davčni obravnavi se pojavijo zlasti takrat, kadar se ocenjena vrednost stvarnega vložka razlikuje od zneska (osnovnega) vložka kapitala, za katerega se stvarni vložki dajejo, ali kadar se nabavna oziroma knjigovodska vrednost stvarnega vložka pri vlagatelju razlikuje od ocenjene.

Sankcioniranje v davčnem nadzoru

V postopkih davčnega nadzora uradne osebe ugotavljajo kršitve davčnih predpisov, katerih sankcioniranje je opredeljeno v različnih zakonih. Ena od novel Zakona o prekrških je uvedla nov sistem odgovornosti, po katerem je lahko kot neposredni storilec prekrška z visoko globo sankcioniran tudi računovodja v računovodskem servisu, ki za davčnega zavezanca vodi poslovne knjige in pripravlja davčne obračune. Sestavek predstavlja pomembnejše informacije o prekrškovnih postopkih, pogostejših primerih kršitev davčnih predpisov in postopkih za njihovo sankcioniranje.

Obdavčitev stavbne pravice z DDV in DPN

Stavbna pravica je ena od stvarnih pravic in kot taka obdavčena z več davki. Sestavek obravnava ustanovitev, prenos in prenehanje stavbne pravice z vidika DDV in davka na promet nepremičnin.

Popravek besedila v reviji IKS 4/15

Objavljamo popravek zgleda na strani 62 v reviji IKS 4/15.

Analiza koncentracije na trgu revizijskih storitev v Sloveniji

Zveza RFR na dnevih računovodij vsako leto nagradi štiri najboljše magistrske naloge s področij računovodstva, financ in revizije. Letos je ena od njih magistrska naloga Analiza koncentracije na trgu revizijskih storitev v Sloveniji. V njej je avtorica raziskovala tržno koncentracijo na trgu revizijskih družb in naročnikov revizijskih družb v Sloveniji od leta 2008 do 2011 in ugotavljala, ali je bila v preučevanem obdobju na slovenskem trgu previsoka.

S. p. naj bo!

Živimo v postmoderni družbi informacijskih in socialnih omrežij, v kateri težko določimo, kje je meja med utvaro in resničnostjo. Čeprav se nam kdaj zazdi, da o naših usodah odločajo zapleteni algoritmi in oddaljeni centri moči, načela delovanja posameznika in družbe ostajajo nespremenjena.


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS