Knjiženje pri družbah za inženiring

V zadnjem času se je zaradi spremenjenih zahtev gradbene zakonodaje precej razmahnila dejavnost gradbenega inženiringa. A zgolj beseda inženiring ni dovolj za določitev računovodske obravnave. Knjiženje poslovnih dogodkov bo namreč odvisno od vsebine dogovora, ki ga družba za inženiring sklene z naročnikom oziroma investitorjem gradbenega projekta.

Dobra praksa pri vodenju poslovnih knjig

Revizorji, davčni inšpektorji in druge osebe se pri vpogledu v poslovne knjige organizacij srečujejo s številnimi izzivi. Zakonsko je določena uporaba enotnega kontnega načrta in bilančnih shem za letno poročanje. Drugih posebnih zakonskih obvez za vodenje poslovnih knjig pa ni. Zato se pri dokazovanju poslovnih dogodkov pojavljata dve težavi: neustrezno vodenje pomožnih evidenc in dokazovanje vsebine poslovnega dogodka.

Računovodska obravnava zemljišč pri določenih in drugih uporabnikih

Uporabniki v svojih poslovnih knjigah velikokrat izkazujejo tudi zemljišča. Razvrščati jih morajo skladno s kontnim načrtom ter ločeno knjižiti zemljišča in na njih postavljene zgradbe ter nasade. Pri tem morajo upoštevati ustrezne stopnje rednega odpisa. Z zemljišči sta velikokrat povezani tudi stavbna in služnostna pravica, ki ju uporabniki bodisi podeljujejo bodisi prejemajo od lastnikov zemljišč. Tudi prodaja zemljišča zahteva ustrezno knjiženje.

Sprememba uredbe in povračila stroška za prevoz na delo v zasebnem sektorju

V zasebnem sektorju septembra 2021 začnejo veljati spremembe Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja. Nanašajo se predvsem na prevoz na delo in z njega. Sodobni načini opravljanja dela zahtevajo tudi svojevrstno delovnopravno in davčno obravnavo tega povračila. Delavec je do njega upravičen, tudi če na delu ni prisoten celoten mesec, če dela pri več delodajalcih, če dela s krajšim delovnim časom le pri enem delodajalcu, če dela v deljenem delovnem času ali na več lokacijah.

Povračilo stroška za prehrano med delom in njegova davčna obravnava v zasebnem sektorju

Obravnava povračila stroška za prehrano ni enolična, ampak je pri njej treba upoštevati naravo, kraj in čas opravljanja dela. Za pravilno določitev je predvsem pomembno, da delodajalci ločijo delovnopravno obravnavo od davčne. Vrsto in velikost povračila stroška delavcu najprej določijo v delovnopravnem predpisu, šele nato pa sledi davčna obravnava. Če jih ne zavezuje kolektivna pogodba dejavnosti, upoštevajo podjetniško kolektivno pogodbo, interni akt ali pogodbo o zaposlitvi.

Poročanje o neobdavčenih povračilih stroškov

Delodajalec, ki je plačnik davka, mora poročati o obdavčenih in neobdavčenih povračilih stroškov. Mednje spadajo povrnjeni stroški za delo na sedežu družbe in stroški na službenih poteh. Posebej pa mora poročati tudi o stroških, povrnjenih napotenim. Potne stroške je treba ločiti na tiste za prehrano, prevoz in prenočišče.

Kaj vse vaš digitalni produkt zna – in kako lahko to izkoristite pri svojem delu?

Vabimo vas na kratke in izredno praktične brezplačne predstavitve, na katerih boste v pol ure spoznali vse funkcionalnosti, ki vam jih ponuja vaš izbrani digitalni produkt. Ob tem boste dobili tudi odgovore na vaša vprašanja in seveda podporo v primeru težav, ki jih opažate. Nekaj minut je namenjenih tudi vašim predlogom za nadaljnji razvoj teh produktov. 

Preglednejši prikaz plače prinaša boljše razumevanje, kolikšen je pravi zaslužek

Iz preglednega prikaza plače lahko zaposleni na vrhu plačnega izpiska takoj ugotovijo šest ključnih podatkov o svoji plači. Med drugim to, koliko so zaslužili v celoti, koliko od zasluženega pa je šlo za davke in prispevke. Pobudnik akcije, ki tokrat poteka drugič, je SBC – Klub slovenskih podjetnikov skupaj s ponudniki poslovnih rešitev za podjetja. Akcijo prav tako podpirajo preostale ključne delodajalske organizacije in nekatera strokovna združenja, tudi Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.

Pogovor z avtorico nagrajenega magisterija Vesno Premelč

Vesna Premelč se je po zaključeni splošni maturi na II. gimnaziji Maribor vpisala na Ekonomsko-poslovno fakulteto v Mariboru. Leta 2018 je uspešno zagovarjala diplomsko delo, nato pa se je odločila nadaljevati študij na smeri Računovodstvo, revizija in davščine ter ga leta 2020 z magistrskim delom tudi uspešno zaključila. Že v času diplomskega študija je pridobivala praktične izkušnje z delom v računovodskem servisu, kar ji je delovno področje še bolj približalo. Neprestano učenje je tisto, kar jo motivira in s katerim se razvija.

Zaradi centov ob živce in milijone

Pred leti, ko je bila mobilna telefonija dražja in aparata ni imel vsak, smo tovrstno komunikacijo šteli za privilegij. Če je bil telefon službeni, pogovor pa zasebni, so tovrstne pogovore davčno nadzirali. To so bili časi, ko so na svoj račun prišli ljubitelji navidezne učinkovitosti. Namesto da bi se ukvarjali z realnim vrednotenjem finančnih naložb in kapitala ali s kompleksnimi menedžerskimi odkupi, smo v nedogled kljukali sezname telefonskih pogovorov in na njih iskali nekaj centov vredne zasebne klice. Ko smo čez čas zadeve vendarle poenostavili, država zaradi tega ni bankrotirala.


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS