Posledice prenehanja družbe po skrajšanem postopku

Družba z omejeno odgovornostjo lahko preneha iz več razlogov, tudi zato, ker tako sklenejo družbeniki. Skrajšani postopek se od drugih postopkov prenehanja razlikuje po tem, da pri njem ni potreben likvidacijski postopek, v katerem se premoženje družbe razdeli med upnike in lastnike. Prav zato pa lahko po skrajšanem postopku prenehajo le družbe, ki imajo dovolj premoženja, da pred sprejetjem sklepa o prenehanju poplačajo vse upnike in poravnajo obveznosti do delavcev. To je tudi pogoj za začetek skrajšanega postopka prenehanja družbe.

Prenehanje in preoblikovanje nepridobitnih organizacij

Nepridobitne organizacije obsegajo številne pravne osebe, ustanovljene in delujoče po različnih zakonih. Bolj malo pa je napisanega o prenehanju njihovega delovanja. Nepridobitne organizacije, ki prenehajo delovati, so precej redke, so pa pogostejše njihove statusne spremembe, to je preoblikovanje z združevanjem in delitvijo, predvsem zavodov.

O poslovnem izidu pri javnih zavodih in agencijah

Obravnavo poslovnega izida začnemo s pripravo finančnih načrtov, ki so v skladu z načinom evidentiranja računovodskih postavk v naših poslovnih knjigah. Določeni uporabniki EKN pripravijo dva finančna načrta: prvega po načelu denarnega toka, da zadostijo predpisom, drugega pa zase za potrebe ugotavljanja uspešnosti poslovanja.

Zvišanje stopenj DDV

S 1. julijem 2013 se bo splošna stopnja DDV zvišala z 20 na 22 %, nižja pa z 8,5 na 9,5 %. Ob prehodu na zvišani stopnji morajo zavezanci poskrbeti za pravilen obračun DDV. Seznam blaga in storitev, ki se smejo obdavčevati po nižji stopnji, se ne bo spremenil.

Izstop iz sistema DDV

Do izstopa iz sistema DDV oziroma do prenehanja poslovanja v sistemu DDV lahko pride zaradi prenehanja opravljanja ekonomske dejavnosti davčnega zavezanca ali zaradi prenehanja identifikacije za DDV. V obeh primerih moramo uskladiti pravico do odbitka DDV z obračunanim DDV. To naredimo tako, da obračunamo DDV od zadržanega blaga in popravimo odbitek DDV od nabavljenih osnovnih sredstev in nepremičnin.

DDV v novejši praksi Sodišča EU

Sodišče EU je v zadnjem času odločalo o povezavi med obračunanim in odbitim DDV, zavrnitvi vračila nepravilno obračunanega DDV, nepopolnih računih v povezavi s pravico do odbitka DDV in o davčnem obravnavanju zadržane opreme po prenehanju zavezanosti za DDV.

Kdo nas pričakuje in kaj nas čaka

Jezik je vseh nas ‒ vsi ga soustvarjamo in smo soodgovorni zanj. Zaradi naše različnosti in zaradi nenehnih sprememb potrebujemo slovnična, pravopisna, slogovna in še kaka pravila, da se laže ali sploh (spo)razumemo. Toda pravila brez zdrave pameti in strpnosti ter veselja in ljubezni do jezika so premalo. Če se hočemo sporazumevati z njim, se moramo sporazumeti tudi o njem. Temu so namenjene jezikovne strani.

Popravek besedila v Reviji IKS 6/13

Objavljamo popravek tabele na strani 51 v reviji IKS 6/13.

Dosega

Hči je pred dnevi končala drugi razred osnovne šole in doletel me je biser slovenskega šolskega sistema. Spričevalo z opisnimi ocenami. V njem pa nekaj debelih odstavkov pedagoške govorice, s katero opisujejo, kako "domiselno posnema predmete in pojave ter sestavlja lastne melodične vsebine, pri tem pa odkrije in ubesedi kriterij, po katerem so bili elementi urejeni, ter ob tematski besedi niza asociacije in ob tem sproščeno pripoveduje". Jaz pa klen računovodja, ki je vajen vse izraziti s številkami. Ko sem nekaj časa strmel v spričevalo, so se tudi meni začele nizati asociacije.


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS