Prijavljanje terjatev v stečajnem postopku in prisilni poravnavi

Število predlogov za začetek stečajnega postopka družb narašča. Pravni osebi dolžnici, ki sama predlaga začetek stečajnega postopka, namreč ni treba več založiti predujma. Ostrejša pravila o nastanku insolventnosti pa napovedujejo tudi povečanje števila predlogov za redno prisilno poravnavo. Če želijo upniki doseči ugodno poplačilo terjatev, morajo poznati oba postopka in pravila poplačila terjatev.

Napotitev delavca na službeno pot, terensko delo ali delo v tujino

Delavci lahko odhajajo na delo v tujino po nalogu delodajalca v različnih oblikah. Delodajalec jih lahko napoti na službeno pot, lahko pa tudi na terensko ali začasno delo. Vsaka od teh oblik dela v tujini ima svoje posebnosti glede potrebnih dokumentov za bivanje v tujini in osebnih statusov pa tudi glede izplačil plač, povračil stroškov in obdavčitve.

Knjiženje osnovnih sredstev pri uporabnikih EKN

Pri uporabnikih enotnega kontnega načrta se odpirajo vprašanja o razvrščanju, vrednotenju in merjenju osnovnih sredstev v poslovnih knjigah. Zveza RFR odgovarja na nekatera izmed vprašanj, s katerimi se soočajo pri knjiženju. Odgovori (pojasnila) v zvezi s sredstvi so usklajeni z Direktoratom za javno računovodstvo pri Ministrstvu za finance.

Posredovanje letalskih vozovnic

Posebnost letalskih vozovnic je zapis imena in priimka potnika na njih, zaradi česar so neprenosljive. Za obračun DDV in vpis v poslovne knjige je zato pomembno, kdo jih je prodal (prevoznik ali posrednik) in kdo kupil (potnik ali posrednik). Tudi posrednik mora zaradi obračuna DDV od dosežene provizije in vpisa v poslovne knjige vedeti, kdo je naročil posredovanje – prevoznik sam ali kupec.

Obdavčitev gradnje in vzdrževanja gozdnih cest z DDV

Gozdne prometnice so namenjene predvsem prevozu gozdnih lesnih sortimentov. Gradnja in vzdrževanje tistih prometnic, ki so namenjene izključno izkoriščanju gozdov, se šteje za gozdarsko storitev, ki je obdavčena z DDV 9,5 %. Gradnja in vzdrževanje prometnic, ki se uporabljajo tudi v druge namene, je gradbena storitev: gradnja je obdavčena z DDV 22 %, vzdrževanje pa z DDV 9,5 %.

Oprostitve DDV na področju varstva otrok in izobraževanja

Oprostitev DDV pri storitvah varstva otrok in izobraževanja ter z njimi povezanih dobavah blaga in storitev je odvisna od izpolnjevanja številnih pogojev. Davčni zavezanci, ki delujejo na področju teh dejavnosti, morajo ugotoviti, ali predpisane pogoje izpolnjujejo. Pri tem si lahko pomagajo tudi z razlagami, zbranimi v tem sestavku, ter s pojasnili pristojnih organov in številnimi primeri s tega področja.

Kakšen model!

Jezik je vseh nas ‒ vsi ga soustvarjamo in smo soodgovorni zanj. Zaradi naše različnosti in zaradi nenehnih sprememb potrebujemo slovnična, pravopisna, slogovna in še kaka pravila, da se laže ali sploh (spo)razumemo. Toda pravila brez zdrave pameti in strpnosti ter veselja in ljubezni do jezika so premalo. Če se hočemo sporazumevati z njim, se moramo sporazumeti tudi o njem. Temu so namenjene jezikovne strani.

Virtualno življenje

Ko je med nedavno nevihto za nekaj ur zmanjkalo elektrike, sem se zavedel, kako se je naše življenje v zadnjih letih spremenilo. Kako močno smo odvisni od umetno vzpostavljenega okolja in kako zelo sta povezana realni in virtualni svet.


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS