Merjenje in vrednotenje zalog

Zaloge so kratkoročna sredstva v opredmeteni obliki, ki jih organizacija uporablja pri ustvarjanju proizvodov ali pri proizvajanju za prodajo v okviru rednega poslovanja. Organizacija v nabavno vrednost zalog vključi stroške, ki se pojavijo pri spravljanju zalog v njihovo sedanje mesto in stanje. Od načina merjenja stroškov pri porabi zalog pa je v marsičem odvisen njen poslovni izid.

Zapleteni primeri obravnave zalog

Zahtevnejši primeri obravnave zalog v zadnjih letih presegajo zgolj različne načine vključevanja stroškov v nabavno vrednost zalog in uporabe metod njihovega vrednotenja. Pojavljajo se dileme glede računovodske obravnave zalog pri posrednikih, ki zalogo lahko merijo po pošteni vrednosti, zmanjšani za stroške prodaje, glede izračuna čiste iztržljive vrednosti zalog v povezavi s prevrednotovalnimi poslovnimi odhodki in glede zalog storitev.

Računovodska obravnava podjetnikovega kapitala

Zaradi posebnega statusa samostojnega podjetnika je računovodenje nekaterih dogodkov pri njem drugačno kot pri družbah oziroma drugih organizacijah. Največ razlik je pri knjiženju dogodkov v zvezi z njegovim kapitalom. Razlike pa so tudi pri pripoznavanju terjatev in obveznosti do podjetnikovega gospodinjstva. V praksi se zato pojavljajo nekatera vprašanja o računovodenju podjetnikovih dogodkov.

Promocija zdravja na delovnem mestu

Pod promocijo zdravja na delovnem mestu se skrivajo ukrepi, ki jih organizacija kot delodajalec izvaja zaradi ohranjanja in krepitve telesnega in duševnega zdravja delavcev. Ukrepe izvaja sistematično in spremlja njihovo uspešnost. Pri tem se postavlja vprašanje, ali so plačila za te ukrepe pri delavcih lahko neobdavčena, za organizacijo s tem povezani stroški davčno priznani in DDV odbiten. Davčna obravnava vendarle ni izrecno predpisana, zato tudi ni enotna za vse ukrepe in primere.

Sodna praksa v prvi polovici leta 2017

Sodišče EU je v prvi polovici tega leta na področju DDV spet izdalo precej sodb. Tri so se nanašale na prevozna sredstva, dve od teh na maržno ureditev. Sledile so običajne problematične teme, kot so pravica do odbitka DDV oziroma do oprostitve, možnost uporabe nižje davčne stopnje, obrnjena davčna obveznost, izkrivljanje konkurence in druge. Slovenske prevoznike pa bo verjetno zanimala zadnja objavljena sodba. Ta se nanaša na oprostitev DDV pri prevoznih storitvah, povezanih z izvozom blaga, ki jih opravijo podizvajalci.

Sodbe Sodišča EU na področju carin in DDV

Med pristojnostmi Sodišča EU je tudi sprejemanje sodb iz carinske zakonodaje, ki neposredno vplivajo na obračun carinskih dajatev in DDV. Take so denimo sodbe o nastanku carinskega dolga v zunanjem tranzitnem postopku in sodbe na področju dokazovanja porekla blaga ter uvrstitve blaga v kombinirano nomenklaturo. Poleg tega velja omeniti še določanje carinske vrednosti in vključevanje prevoznih stroškov ter nastanek carinskega dolga zaradi nezakonitega vnosa blaga na carinsko območje EU.

Člani Zveze RFR so za nas zelo pomembni, saj predstavljajo most med nami in zavezanci − kolikor je trden ta most, tako dobri so naši odnosi z zavezanci

Ob 60. obletnici delovanja Zveze RFR vse leto objavljamo pogovore z ljudmi ter o ljudeh, ki igrajo pomembno vlogo pri razvoju računovodstva in financ. Jana Ahčin vodi organizacijo, o kateri računovodje izredno veliko razmišljajo. Univerzitetna diplomirana ekonomistka je leta 2013 prevzela vodenje Dursa, leto kasneje pa je bila imenovana tudi za vršilko dolžnosti generalne direktorice Fursa.

Ne uklanjajte se pritisku vodstev in poskrbite za miren spanec

Ob 60. obletnici delovanja Zveze RFR vse leto objavljamo pogovore iz zgodbe z ljudmi, ki igrajo pomembno vlogo pri razvoju računovodstva in financ. Naš pogovor z magistrico ekonomskih znanosti Mojco Kunšek predstavlja izredno aktualna razmišljanja ugledne ženske, ki že dobra tri leta vodi Ajpes. Mojca Kunšek je Ajpes pomladila in zbudila. Ena od zadnjih opaznih osvežitev je tudi prenova spletne strani agencije.

Povezava med razkrivanjem ogljičnega odtisa in okoljsko uspešnostjo podjetij

Zveza RFR na Dnevih računovodij vsako leto razglasi štiri najboljše magistrske naloge s področij računovodstva, financ in revizije. Letos je bila med take uvrščena magistrska naloga Martina Rozmana, ki obravnava aktualno okoljevarstveno tematiko. Cilj naloge je bil pokazati obstoj povezave med razkrivanjem ogljičnega odtisa in okoljsko uspešnostjo podjetij. Pri tem je uporabil dve metodi: statistično analizo panelnih podatkov in globinske intervjuje s strokovnjaki v podjetjih.

Računovodska izmera dolžine dopusta

Vsako poletje, tam nekje od konca julija pa do druge polovice avgusta, je čas, ko nepomembne novice postanejo pomembne, saj zares pomembnih novic zmanjka. V tem obdobju tovarne sladoleda, pivovarne in gostinci delajo triizmensko, večina drugih pa polovično. Šole so prazne, plaže polne, podaljšani večeri pa se izmenjujejo z utrujenimi dopoldnevi.


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS