Spremembe pri plačah v javnem sektorju

Spremembe predpisov o plačah javnih uslužbencev prinašajo obveznost obračuna in izplačila plač po virih financiranja ter spremljanja števila zaposlenih po virih financiranja in poročanja o njem. Določenih je devet virov financiranja, ki so opredeljeni glede na sredstva za bruto plače in nadomestila javnih uslužbencev za opravljanje posameznih dejavnosti. Podlaga za spremljanje števila zaposlenih javnih uslužbencev po virih financiranja pri posrednih proračunskih uporabnikih so kadrovski načrti.

Drugi prejemki iz delovnega razmerja

Prejemke, kot so regres za letni dopust, jubilejna nagrada, solidarnostna pomoč in odpravnina ob upokojitvi, povezuje predvsem to, da so bolj ali manj vezani na čas zaposlitve. Tako je na primer regres neposredno vezan na pravico do letnega dopusta, jubilejna nagrada pa na delovno dobo pri delodajalcu. Zato je pomembno, da delodajalec pravilno ugotovi pogoje izplačila in zneske, ki pripadajo delavcem, ter jih tudi davčno pravilno obravnava.

Razkritje transakcij s povezanimi strankami

Obravnavanje in razkrivanje transakcij s povezanimi strankami je le na prvi pogled eno izmed manj zahtevnih področij računovodenja. Izraza povezana stranka neposredno ne opredeljujejo niti ZGD-1 niti SRS, ki napotujejo na uporabo MSRP. Če bo predlog sprememb SRS sprejet, bodo morala tudi slovenska podjetja razkrivati bistveno več informacij o povezanih strankah.

Zavarovalne storitve v sistemu DDV

Čeprav so zavarovanja v domeni zavarovalnih družb, se z njimi srečujejo tudi podjetja in posamezniki, ki lahko nastopajo v vlogah zavarovalca in/ali zavarovanca. Zavarovalne storitve so oproščene DDV, ko jih opravijo zavarovalne družbe v zameno za plačilo zavarovalne premije. Težave pri ugotavljanju upravičenosti do oprostitve DDV pa se pojavijo, ko druge družbe, ki niso zavarovalne, opravijo del zavarovalnih poslov za zavarovalnico ali zavarovalne storitve zaračunajo drugim davčnim zavezancem. Sestavek predstavlja ravnanje v teh primerih ob upoštevanju evropske sodne prakse in stališč pristojnih organov.

Obračun DDV za čarterske storitve na Hrvaškem

Davčnim zavezancem, ki opravljajo storitve v navtičnem turizmu, se porajajo vprašanja glede obračuna DDV za svojo dejavnost. Zanima jih predvsem možnost uporabe znižane, 13-odstotne stopnje DDV in posebnega davčnega postopka pri prodaji čarterske storitve s posredovanjem turistične agencije v skladu s pogodbo o potovanju. Sestavek predstavlja določbe davčnih in drugih predpisov, ki urejajo opravljanje te dejavnosti na Hrvaškem.

Prodaja novih osebnih avtomobilov z odkupom rabljenih

Trgovci z avtomobili od kupca novega avtomobila pogosto odkupijo njegovega rabljenega ali pa ga prevzamejo v komisijsko ali posredniško prodajo. Odkup oziroma prevzem rabljenega avtomobila v prodajo ter prodaja novega in prodaja rabljenega avtomobila so za trgovca, komisionarja ali posrednika trije ločeni poslovni dogodki. Pri tem to, da sta prva dva posla sklenjena z isto stranko in zato finančno povezana, ne vpliva na obveznosti glede DDV, DMV in okoljske dajatve.

Elektronsko podprto davčno inšpiciranje ob uporabi programske opreme ACL in IDEA

Zveza RFR na Dnevih računovodij vsako leto nagradi štiri najboljše magistrske naloge s področij računovodstva, financ in revizije. Letos je ena od njih magistrska naloga Elektronsko podprto davčno inšpiciranje ob uporabi programske opreme ACL in IDEA. V njej je avtorica proučila pogostnost uporabe in uporabnost programskih orodij ACL in IDEA za davčne potrebe (kot podpore elektronskemu davčnemu revidiranju) v 71 izbranih državah Amerike, Evrope, Azije in Afrike.

Bi obvezna pridobitev strokovnega naziva povečala kakovost računovodskih storitev?

Sestavek povzema ugotovitve dveh raziskav o vplivu pridobljenega strokovnega naziva na kakovost računovodskih storitev, ki sta bili opravljeni med izvajalci in naročniki računovodskih storitev. Izsledki kažejo pozitiven vpliv doseženega strokovnega naziva na kompetence in hkrati negativen vpliv na ohranjanje dolgoročnega razmerja z naročnikom računovodskih storitev. Ker v Sloveniji na področju računovodstva ni dovolj močne samoregulacije, ki bi z izločanjem neprimernih ponudnikov povečevala kakovost računovodskih storitev, bi morali določiti vsaj minimalne zakonske zahteve za izvajanje teh storitev.

Malica ob enajstih

Pred nami so lahkotnejši dnevi, zato je takšen tudi uvodnik. Predstavil vam bom delovne navade tipičnega poklicnega kolega.


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS