Letno poročilo organizacij, ki računovodijo po SRS, za poslovno leto 2020

Poslovno leto 2020 je zaznamovala zlasti epidemija COVID-19. Organizacije bodo morale zato temu področju posvetiti posebno pozornost. Tako bodo morale gospodarske družbe v poslovnem poročilu v okviru tveganj ter pri analizi poslovanja osvetliti dogodke, povezane z epidemijo. V računovodskem delu pa sta zahtevani dve novi pojasnili. Prvo se dotika prihodkov iz državnih pomoči, prejetih v povezavi z odpravo posledic epidemije, drugo pa odpustov najemnin.

Varstvo osebnih podatkov v javnem sektorju

Področje varovanja osebnih podatkov zajema zbiranje, uporabo, hrambo in uničenje. Pri tem mora biti organizacija pozorna, da obdeluje le toliko osebnih podatkov, kolikor je nujno potrebno za izvrševanje zakonitih pristojnosti, nalog ali obveznosti. Za izvajanje teh nalog lahko pooblasti tudi osebo za varstvo osebnih podatkov. Zlasti v računovodski službi morajo biti organizacije pozorne, da omejijo osebe in tveganja pri obdelavi osebnih podatkov ob obračunu plač in v kadrovskih zadevah.

Računovodsko poročilo po SRS: preverjalni seznam pojasnil

Pripravljanje računovodskih izkazov in pojasnil k njim sestavljavcem pomeni breme, ki si ga lajšajo z obširnimi preverjalnimi seznami. Čeprav so ti koristni, jih je treba uporabljati smiselno. Bralci namreč iz kopice podatkov težko izluščijo bistvo. Ključno je, da organizacija pripravi tista obvezna pojasnila, ki so pomembna za bralca računovodskih izkazov. Če nimajo informacijske vrednosti, njihova navedba ni smiselna. Naravo in stopnjo pomembnosti organizacija opredeli v svojih notranjih aktih.

Davčni obračun fizičnih oseb z dejavnostjo za leto 2020

Zavezanci, ki opravljajo dejavnost, morajo redni davčni obračun oddati do 31. marca 2021. Z letom 2020 se začenja uporabljati omejitev pri uveljavljanju davčnih olajšav in porabi neizkoriščene davčne izgube iz preteklih let. Obrazec za davčni obračun vsebuje tudi zaporedno številko za izvzem nekaterih prihodkov od pomoči po interventni zakonodaji. Zavezanci pa lahko uveljavljajo tudi davčno olajšavo za donacije po drugem interventnem zakonu.

Davčne olajšave, izguba in stopnja davka pri zasebnikih za leto 2020

Zasebniki, ki davčno osnovo ugotavljajo z upoštevanjem dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov, lahko davčno osnovo zmanjšajo še z davčnimi olajšavami in preneseno davčno izgubo. Poleg že obstoječih omejitev jo lahko od leta 2020 s podjetniškimi olajšavami zmanjšajo največ v velikosti 63 % davčne osnove. Zmanjšajo pa jo lahko še z osebnimi davčnimi olajšavami.

Posebnosti davčnega obračuna zasebnikov normirancev za leto 2020

Zavezanci, ki opravljajo dejavnost, a so normiranci, morajo ravno tako oddati redni letni davčni obračun. To storijo do 31. marca 2021. V času, ko ugotavljajo davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov, ne morejo uveljavljati davčnih olajšav. Nekatere pomoči po interventni zakonodaji so tudi pri njih izvzete iz obdavčenih prihodkov.

O vzrokih in posledicah

V zadnjih tednih prejemamo veliko klicev in pisem računovodij v stiski. Obveščate nas o ekstremnem povečanju obsega dela, do katerega je prišlo zaradi številnih interventnih ukrepov, predvsem pa nedorečenih, zapletenih in zamudnih administrativnih postopkov, povezanih z njihovim izvajanjem, ter zamud in težav pri komuniciranju z državnimi organi. Sporočate nam, da vam v takšnih razmerah ne bo uspelo v zakonskih rokih izpeljati vseh aktivnosti, sploh pa ne na strokovno primeren način. 


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS