Tema: LETNO POROČANJE ZA ZASEBNI SEKTOR

Posebnosti pri poročanju nepridobitnih organizacij − pravnih oseb zasebnega prava

Nepridobitne organizacije se pri poročanju za poslovno leto 2016 soočajo s kar nekaj spremembami. Zaradi poenotenih bilančnih shem morajo o posameznih postavkah bilance stanja in izkaza poslovnega izida poročati podrobneje kot v preteklih letih. V dodatnih podatkih k izkazu poslovnega izida pa tudi odslej poročajo o poslovnih prihodkih od opravljanja dejavnosti negospodarskih javnih služb in o poslovnih prihodkih od opravljanja lastne dejavnosti.

mag. Milenka Čižman
Datum objave: 29. 12. 2016


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS