Nove rešitve za insolventna podjetja

Uvedba poenostavljene prisilne poravnave in večja vloga upnikov pri odločanju o povečanju dolžnikovega osnovnega kapitala s stvarnimi vložki dajeta insolventnim podjetjem nove možnosti za hitro in učinkovito prestrukturiranje. Spremenjeni zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju poleg tega določa tudi jasnejša pravila glede nastanka insolventnosti in omejuje vpliv organov insolventnega dolžnika na sprejemanje odločitev, ki izboljšujejo položaj upnikov, vključno z zaposlenimi.

Računovodenje zalog nedokončanih proizvodnje in storitev ter proizvodov

Zaloge nedokončanih proizvodnje in storitev ter proizvodov spadajo med kratkoročna sredstva in so v enotnem kontnem načrtu uvrščene v razred 6. Nedokončana proizvodnja so nastajajoči proizvodi, ki so še na proizvajalnih mestih in jih ni mogoče uskladiščiti, proizvodi pa so opredmeteni poslovni učinki. Podjetja pred uveljavitvijo SRS pri vrednotenju teh zalog niso smela preseči tržne vrednosti zalog, zadnjih 20 let pa sama izbirajo metodo vrednotenja in jo lahko presežejo.

Notranje računovodske kontrole

Obvladovanja in spremljanja poslovanja organizacij si ni mogoče zamisliti brez notranjih računovodskih kontrol. Poskrbijo namreč za delovanje računovodskega sistema, ki zagotavlja pravilne podatke in informacije za sestavitev računovodskih izkazov. Kadar delujejo popolno, točno in neprestano, se pomembno zmanjša tudi tveganje za nepravilnost podatkov v računovodskih izkazih. Tega se mora poslovodstvo zavedati in sprejeti ukrepe za njihovo delovanje.

Davčno priznavanje stroškov samostojnih podjetnikov

Samostojni podjetniki pri opravljanju dejavnosti uporabljajo tudi sredstva, ki jih imajo sicer v lasti kot fizične osebe. Če jih računovodsko ne pripoznajo v poslovnih knjigah, se stroški v zvezi z njihovo uporabo praviloma štejejo za davčno nepriznane odhodke. Durs je letos dopolnil svoje pojasnilo glede davčnega obravnavanja tovrstnih stroškov.

Obračun DDV po plačani realizaciji za račune, izdane pred zvišanjem davčnih stopenj

Davčni zavezanci, ki so pred 1. julijem 2013 obračunavali DDV po posebni ureditvi po plačani realizaciji, obračunajo DDV od dobav blaga in storitev, opravljenih pred 1. julijem 2013, po starih stopnjah, ne glede na to, kdaj so ali kdaj bodo prejeli plačilo za opravljeno dobavo. Zavezanci, ki DDV obračunavajo po plačani realizaciji, bodo to prvič upoštevali v obračunih DDV za julij 2013.

Obdavčitev izplačil fizičnim osebam za storitve zavarovalnega zastopanja in posredovanja

Zavarovalno zastopanje in posredovanje ima pomembno vlogo pri trženju zavarovanj. Poleg pravnih oseb in samostojnih podjetnikov se lahko z zavarovalnim posredovanjem in zastopanjem ukvarjajo tudi fizične osebe, ki na podlagi zaposlitve oziroma drugega pogodbenega razmerja za zavarovalnico tržijo zavarovalne storitve. Od provizij morajo biti obračunane različne dajatve.

50-letnica Društva računovodij, finančnikov in revizorjev Koper

Maja 2013 je imelo DRFR Koper 24. redni volilni zbor članov, hkrati pa je proslavilo 50-letnico svojega delovanja. Začetnim pozdravom in dobrodošlici predsednice Ljiljane Jurcan in drugim formalnostim (izvolitvi organov zbora) so sledila poročila.

Razen če ni – je ali ni?

Jezik je vseh nas ‒ vsi ga soustvarjamo in smo soodgovorni zanj. Zaradi naše različnosti in zaradi nenehnih sprememb potrebujemo slovnična, pravopisna, slogovna in še kaka pravila, da se laže ali sploh (spo)razumemo. Toda pravila brez zdrave pameti in strpnosti ter veselja in ljubezni do jezika so premalo. Če se hočemo sporazumevati z njim, se moramo sporazumeti tudi o njem. Temu so namenjene jezikovne strani.

Dnevi lenarjenja

Poznate ta poletni občutek – kot da se je celoletna norija umirila in se svet vrti počasneje?


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS