Varstvo osebnih podatkov v računovodstvu z vidika GDPR

V računovodstvu se obdeluje kar nekaj osebnih podatkov. Glavnina teh je zbrana zaradi pravilnega izpolnjevanja zakonskih zahtev, običajno pravilnega obračunavanja davkov in prispevkov. Zato se pri računovodjih upravičeno pojavljajo vprašanja, ali za njih zahteve, ki jih določa GDPR, sploh veljajo in ali morajo po 25. maju delati kaj drugače.

Plačevanje na negotovinskih plačilnih mestih Uprave RS za javna plačila

Od 1. marca 2018 Uprava RS za javna plačila zavezancem za plačila obveznih dajatev na svojih območnih in dislociranih enotah omogoča plačevanje obveznih dajatev s plačilnimi karticami Mastercard, Maestro, Visa in Karanta in mobilnimi denarnicami brez stroškov plačilnih storitev. Obvezne dajatve so vsi davčni prihodki in nedavčni prihodki, ki so z zakoni in drugimi predpisi predpisani kot splošno obvezni. Mednje spadajo denimo takse, pristojbine in denarne kazni.

MSRP 16 − Najemi

Nov standard korenito spreminja način računovodenja, kot smo ga bili vajeni doslej. Največ sprememb bodo deležni najemniki, za katere se ukinja razvrščanje najema med poslovne in finančne. V bilanci stanja bodo pripoznali pravico do uporabe sredstva in obveznosti za najeme, tudi če po njihovem preteku lastninska pravica ne bo prešla na najemnika. Standard obenem natančno določa tudi presoje, ki jih organizacija uporablja pri oceni, ali pogodba sploh vsebuje sestavino najema.

Kaj je treba vedeti o prekluzivnem roku za uveljavitev odbitka DDV

Za uveljavitev odbitka DDV mora davčni zavezanec izpolnjevati vsebinske in formalne pogoje. Obenem mora upoštevati prekluzivni rok, po poteku katerega pravice do odbitka ni več mogoče uveljaviti. Ta rok mora biti skladen z načeli nevtralnosti, enakovrednosti in učinkovitosti, ki pa v Sloveniji niso vedno izpolnjena. Domača in tuja sodna praksa o prekluzivnem roku razkriva okoliščine, na podlagi katerih lahko davčni zavezanci ugotovijo, ali jim je pravica do odbitka DDV neupravičeno vzeta.

Kako po novem obravnavati prave tristranske posle

Davčnemu zavezancu, ki v pravem tristranskem poslu nastopa kot drugi udeleženec, zakonodaja omogoča poenostavitve. V namembni državi članici se mu namreč ni treba identificirati za DDV, saj obveznost za obračun DDV prevali na prejemnika blaga, ki nastopa kot tretji udeleženec v tristranskem poslu. Sodišče EU je na tem področju pred kratkim odločalo v dveh sodbah. Tam je natančneje pojasnilo, kateri pogoji morajo biti izpolnjeni za uporabo poenostavitev.

Pogodba o zaposlitvi s krajšim delovnim časom – 2. del

Pri določanju pravic in obveznosti delavcev, ki delajo krajši delovni čas, je pomemben razlog za opravljanje takega dela. Ta je lahko posledica osebne odločitve ali drugih okoliščin, kot so starševstvo, invalidnost, zdravstveni razlogi. Razlikovanje je pomembno, saj delavcem, ki delajo krajši delovni čas na podlagi drugih okoliščin, pripadajo pravice, kot bi delali polni delovni čas.

Vpliv vere na računovodenje

Zveza RFR na Dnevih računovodij vsako leto razglasi štiri najboljše magistrske naloge s področij računovodstva, financ, davščin in revizije. Letos je bila med izbranimi tudi magistrska naloga Rebeke Ostroško Vpliv vere na računovodenje. V njej raziskuje vpliv krščanstva in islama na računovodenje nekoč in danes ter pomen vere za računovodenje in njegov nadaljnji razvoj.

Izjemna Slovenija

Izredno zanimiva raziskava Računovodje in davčniki pod pritiskom (Rezultati EFAA ankete v Sloveniji in primerjava z evropskimi državami, maj 2018) primerja stanje v Sloveniji s tistim v drugih evropskih državah. Ugotovitve raziskave v vsebinskem delu niso pomembno odstopale od evropskih trendov. S korenčkom in palico kot motivatorjema za naročnikom všečno obravnavo sta se že srečali okoli dve tretjini računovodij in davčnih svetovalcev. Pričakovano.


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS