Prehod na SRS 2016 v društvih in nepridobitnih organizacijah

Uporaba novih SRS 2016 z začetkom tega leta velja tudi za društva in pravne osebe zasebnega prava, zato morajo upoštevati nekatere napotke pri prehodu. Glavni poudarki prehodnih določb so med drugim prehod z modela prevrednotenja na model nabavne vrednosti pri sredstvih, drugačno vrednotenje finančnih naložb v odvisne organizacije in pripoznanje revalorizacijskih rezerv. Ker so se nekatere spremembe zgodile tudi pri SRS 33 in nekdanjem SRS 36, ki je zdaj SRS 34, morajo društva in nepridobitne organizacije temu prilagoditi vodenje poslovnih knjig in izdelavo letnih poročil.

Knjiženje programskih sredstev, projektov in skladov pri določenih uporabnikih

Pogosta vprašanja določenih uporabnikov so povezana z obravnavanjem prihodkov v primerih programskega financiranja, izvajanja projektov ter oblikovanja in porabljanja tako imenovanih skladov. Čeprav na prvi pogled nimajo nič skupnega, se v njihovi obravnavi skrivata dve pravili. Prvo je pripoznavanje prihodkov, drugo pa časovno razmejevanje glede na nastajanje stroškov.

Obravnava neplačanih prihodkov in odhodkov pri drugih uporabnikih

Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta morajo v skladu z Zakonom o računovodstvu neplačane prihodke in odhodke evidentirati v poslovnih knjigah, saj jim to nalaga uporaba pravila oziroma računovodskega načela denarnega toka. Vendar se knjiženje teh prihodkov in odhodkov nanaša samo na druge uporabnike enotnega kontnega načrta, ne pa tudi na določene uporabnike. Neplačanih prihodkov in odhodkov na podlagi načela nastanka poslovnega dogodka določeni uporabniki namreč ne morejo izkazovati v poslovnih knjigah.

Prijava v zavarovanje in obračun prispevkov in davka od dohodkov fizičnih oseb

V preteklih letih se je močno povečal krog oseb, ki jih morajo delodajalci zdravstveno in invalidsko zavarovati za posledice poškodbe pri delu ali poklicne bolezni pri opravljanju različnih vrst del. Zavarovati morajo osebe, ki so že obvezno zdravstveno in invalidsko zavarovane. Prispevki, ki jih delodajalci plačujejo, so v nekaterih primerih odvisni od velikosti dohodka za opravljeno delo, v drugih pa so predpisani v pavšalnem znesku. Ta je odvisen od osnove, ki se vsako leto spreminja, zato se tudi pavšalni prispevki, čeprav malenkostno, spreminjajo vsako leto.

Kaj pomeni obdavčitev po svetovnem dohodku

Osebe, ki so slovenski rezidenti, so obdavčene po svetovnem dohodku. V Sloveniji mora biti obdavčen ves dohodek, ki so ga rezidenti ustvarili kjerkoli, v Sloveniji ali zunaj nje. To velja tako za pravne kot fizične osebe. Pravne osebe, ki vodijo poslovne knjige, dohodke lažje vključijo v davčni obračun. Fizične osebe morajo dohodke, ki jih dosegajo zunaj Slovenije oziroma katerih izplačevalec dohodka ni plačnik davka v Sloveniji, napovedati same.

Sistem obračuna socialnih prispevkov – I. del

Sistem socialne varnosti v Sloveniji temelji na vzajemnosti in medgeneracijski solidarnosti. Zato je vključitev v sistem socialnega zavarovanja pri delavcih v delovnem razmerju obvezna, s tem pa se uresničuje tudi ustavna pravica do socialne varnosti. Prispevke za delavca praviloma plača njegov delodajalec, pri tujem delodajalcu pa delavec sam obračuna prispevke za socialno varnost v posebnem obračunu. Z vključitvijo v sistem socialne varnosti se zagotavljajo pravice za primer starosti in invalidnosti, zdravstveno zavarovanje in zavarovanje za starševsko varstvo ter pravice za primer brezposelnosti.

Dejavniki vpliva na poročanje odprtih slovenskih družb o intelektualnih zmožnostih

Zveza RFR na Dnevih računovodij vsako leto nagradi štiri najboljše magistrske naloge s področij računovodstva, financ in revizije. Letos je ena od njih magistrska naloga Nine Jelenovec z naslovom Dejavniki vpliva na poročanje odprtih slovenskih družb o intelektualnih zmožnostih. Avtorica je proučevala prostovoljno poročanje odprtih družb o intelektualnih zmožnostih, ki so v zadnjih desetletjih vse pomembnejši dejavnik vrednosti organizacij. Obseg in značilnosti tega poročanja je pomembno področje računovodskega proučevanja. To dokazuje tudi skrben in poglobljen pregled izsledkov empiričnih raziskav.

Telefonsko svetovanje, ki vam bo resnično blizu

Brezplačno telefonsko svetovanje je ena od ključnih storitev, ki jo Zveza RFR tradicionalno zagotavlja vsem naročnikom revije IKS. Svetovalci so strokovnjaki s svojega področja in sila učinkoviti. Nekateri nas kličete pogosto, drugi redkeje, tretji nikoli. Veliko je takih, ki te storitve še ne poznate, a bi vam zagotovo koristila.


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS