50 let informacij o knjigovodstvu in stroki

Pred 50 leti, ko je začela izhajati revija IKS, so si njeni snovalci zadali jasen cilj: s pisnimi informacijami in napotki pomagati računovodjem, ki delajo v praksi. Od tu izvira tudi njeno ime – informacije o knjigovodstvu in stroki. Anekdota pravi, da je do poimenovanja prišlo zelo spontano. Nekdanja svetovalka Zveze RFR, gospa Marjana Pečenko, je pred izidom prve številke, leta 1974, prišla v službo z osnutkom zunanjega videza revije in predlogom imena. Tedanji urednik, praktičen mož, ni veliko kompliciral, uporabil je predlagano in ime je ostalo v uporabi tudi pri vseh naslednjih številkah.

Poudarki pri zaključevanju poslovnega leta 2023

Poslovno leto 2023 ni z vidika računovodenja prineslo ničesar novega. A kljub temu morajo računovodje posebno pozornost posvetiti tistim področjem, ki so posledica družbenogospodarskih razmer. V letu 2023 so to postavke v računovodskih izkazih, ki so posredna ali neposredna posledica poplav. Kot vedno pa morajo, upoštevajoč načelo pomembnosti, pravilno pripoznavati prihodke, tako časovno kot vrednostno.

Ali je pogodbena kazen odhodek?

V praksi se velikokrat pojavi vprašanje, ali je pogodbena kazen odhodek, katere vrste in ali je davčno priznan. Pogodbene kazni se najpogosteje pojavljajo v povezavi s pogodbami s kupci, torej v zvezi s prodajo blaga, storitev in/ali proizvodov. V takšnih primerih mora organizacija pogodbeno kazen obračunati kot variabilno nadomestilo, torej kot zmanjšanje prihodkov, in ne kot odhodek.

Pasivne časovne razmejitve

Pasivne časovne razmejitve sestavljata dve postavki, obe sta obveznost v širšem smislu. Vnaprej vračunani stroški so ocena dolga, ki ga organizacija izmeri z upoštevanjem vseh dejstev in okoliščin na dan merjenja. Odloženi prihodki pa so ocena neizvršene obveze, v zvezi s katero pogoji za pripoznanje prihodkov še niso izpolnjeni. In če ne bodo, bo morala organizacija vnaprej prejeti znesek denarnih sredstev nasprotni stranki običajno vrniti.

Kakšni so od leta 2024 pogoji za napotitev na delo v EU ali Efto

Z letom 2024 bomo začeli uporabljati spremenjena pravila pri napotitvah na delo v EU ali Efto v okviru čezmejnega izvajanja storitev. Zaposleni lahko pri napotitvah ob izpolnjenih pogojih ostanejo vključeni v socialna zavarovanja v Sloveniji, kjer ima njihov delodajalec sedež. Z napotitvijo se jim zgolj začasno spremeni kraj opravljanja dela. Po novem bo celotna plača napotenih obremenjena s prispevki.

Spremembe pri plačilu prispevkov od plač napotenih

Z letom 2024 se začne uporabljati spremenjeno pravilo, po katerem je celotna plača napotenih obremenjena s prispevki. To velja prvič za plače za januar 2024. Davčna obravnava pri povračilih stroškov napotenih ali pri delnem izvzemu osnove za akontacijo dohodnine ostane nespremenjena.

Dostava podatkov za odmero dohodnine za leto 2023

Izplačevalci dohodkov morajo davčnemu organu predložiti podatke o izplačilu določenih dohodkov. Predvsem poročajo o oproščenih dohodkih, o katerih še niso poročali na obrazcu REK-O. Poročanje je obvezno tudi v primeru spremembe lastniških deležev in v primeru naknadnih vplačil kapitala fizičnih oseb in njihovih vračil fizičnim osebam. Za leto 2023 velja nekaj novosti pri tem letnem poročanju.


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS