Razvrščanje prihodkov

Razvrščanje prihodkov v izkazu poslovnega izida se na prvi pogled zdi enostavno. A se je zaradi ukrepov državne pomoči za odpravo posledic epidemije marsikateri računovodja začel spraševati, ali to počne pravilno. Predvsem zato, ker sta prejem in obdržanje nekaterih državnih pomoči vezana na (ne)izpolnjevanje prihodkovnega kriterija.

Sestavljanje računovodskih izkazov med poslovnim letom

Organizacije nemalokrat sestavljajo računovodske izkaze tudi znotraj poslovnega leta. A če jih organizacija ne pripravlja za zunanje poročanje, ni mogoče govoriti o medletnih računovodskih izkazih, kot jih določajo računovodski standardi. Za sestavljanje takih brez obveznosti javnega poročanja pa obstajajo le dobra priporočila. Se pa zaradi prejetih državnih pomoči za kritje fiksnih stroškov širi krog organizacij, ki bodo morale pripravljati računovodske izkaze za obdobja, ki so krajša od poslovnega leta.

Sredstva v upravljanju in v lasti ter oblikovanje vira zanje

Določeni uporabniki od svojih ustanoviteljev prejmejo stvarna opredmetena osnovna in neopredmetena sredstva ali denarna sredstva za njihovo nabavo. Pridobijo jih lahko tudi od drugih financerjev ali s porabo presežka prihodkov nad odhodki. V poslovnih knjigah se izkazujejo kot sredstva, prejeta v upravljanje ali v last. Ob koncu leta morata določeni uporabnik in njegov ustanovitelj uskladiti izkazane vrednosti teh sredstev v poslovnih knjigah.

Nepravi tristranski posli znotraj EU

Kadar niso izpolnjeni pogoji za poenostavitev obračunavanja DDV, ki veljajo za prave tristranske posle, gre za neprave tristranske posle. Pri obeh vrstah gre za verižne posle med tremi davčnimi zavezanci. Razlika pa nastane glede na premike blaga in ID-številke za DDV, s katerimi obravnavani trije davčni zavezanci nastopajo. Pri tem velja opozoriti, da morajo davčni zavezanci tovrstne posle s tujci sklepati premišljeno, saj se lahko hitro zgodi, da so se dolžni identificirati za namene DDV v drugi državi članici EU ali da neupravičeno uveljavljajo oprostitev DDV.

Obračun DDV od tiskarskih storitev

Zavezanci, ki naročajo tiskanje različnih publikacij, tiskovin ali knjig, morajo vedeti, ali so naročili dobavo blaga ali storitve. Če jim je zaračunana dobava blaga, pa morajo poznati tudi pravila za uporabo posebne nižje stopnje. Pri tem pojasnila pristojnih organov napotujejo na presojo od primera do primera. Zavezanci sami pa morajo zbrati dovolj dokazil, da upravičijo svojo odločitev glede izbire obdavčitve.

Poročanje na obrazcih REK pri dohodkih iz delovnih razmerij

Delodajalci morajo o dohodkih, izplačanih zaposlenim, poročati davčnemu organu na obrazcu REK-1. To storijo, če štejejo za plačnike davka od teh dohodkov. Ob tem morajo upoštevati posebni pravilnik o poročanju na omenjenih obrazcih, poleg tega pa tudi podrobnejša Fursova pravila. V času interventne zakonodaje so veljale nekatere posebnosti pri poročanju. To je treba upoštevati tudi pri morebitnih popravkih obrazcev REK.

Vizualizacija in njen vpliv na razumljivost ključnih indikatorjev uspešnosti

Zveza RFR na Dnevih računovodij vsako leto nagradi štiri najboljše magistrske naloge s področij računovodstva, financ in revizije. Med letošnjimi je tudi magistrska naloga Saše Pirc z naslovom Vpliv vizualizacije na razumljivost ključnih indikatorjev uspešnosti: analiza primera. Avtorica je v nalogi raziskovala, kakšen vpliv ima slikovni prikaz kazalnikov poslovanja, in preučevala potrebo po vzpostavitvi interaktivnih dosjejev.

Pogovor z avtorico nagrajenega magisterija Sašo Pirc

Saša Pirc je leta 2020 zaključila dodiplomski in podiplomski študij na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, smer Računovodstvo in revizija. Delo s številkami jo navdušuje že vse od srednje šole, kar je bil tudi najmočnejši razlog, da je izbrala ta študij. Pri delu na področju kontrolinga, ki ga opravlja že peto leto, se je podrobneje posvetila optimizaciji procesov in obdelavi podatkov. Zbrane podatke nato spreminja v informacije, ki imajo dodaten doprinos. V prihodnosti si želi pridobiti še več znanja glede obdelave podatkov, zelo pa jo zanima tudi področje umetne inteligence.

Digitalni uradniki

Za tistega, ki bi se rad izognil uradnikom in digitalnim opravilom, računovodski poklic verjetno ni najboljša izbira. Skoraj vsako delo opravimo z digitalnim pripomočkom, skoraj vsak rezultat dela pa tudi odpošljemo v nenasitne birokratske mline. 


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS