Tema:

LETNO POROČANJE ZA ZASEBNI SEKTOR

Letni obračuni in poročanje za zasebni sektor za leto 2018

Na koncu koledarskega leta večina pravnih oseb zasebnega sektorja sklene tudi poslovno leto. O letnem poslovanju morajo zainteresirani javnosti in državnim organom poročati v predpisani obliki. Računovodski izkazi so v pretežnem delu poenoteni. Roki za oddajo izkazov in spremljajočih poročil v letu 2018 ostajajo nespremenjeni. Davčni obračun Fursu se odslej oddaja le z neposrednim vnosom v spletno aplikacijo.

Letno poročilo gospodarskih družb za leto 2018

Pregled poslovanja v preteklem letu družbe predstavijo predvsem z letnim poročilom, ki je standardizirana oblika poročanja za vse gospodarske družbe. Letno poročilo, ki je sestavljeno iz računovodskega in poslovnega poročila, mora zato zagotavljati bistvene, zanesljive in primerljive podatke in informacije o poslovanju.

Poudarki pri sestavitvi bilance stanja za leto 2018

Bilanca stanja prikazuje, kaj organizacija ima in kakšne so njene obveznosti. Organizacije, ki uporabljajo SRS, poročajo na enotnih shemah. Te se razlikujejo zgolj glede členitve posameznih bilančnih postavk zaradi razvrstitve organizacije v velikostni razred. Pomembno je, da organizacija sredstva in obveznosti pravilno razdeli glede na ročnost, saj daje to pomembno informacijo o njenem obratnem kapitalu in kazalnikih obračanja.

Poudarki pri sestavitvi izkaza poslovnega izida za leto 2018

Poleg bilance stanja je izkaz poslovnega izida temeljni računovodski izkaz. V njem organizacije prikažejo, kako uspešno so poslovale v poročajočem letu v primerjavi z letom prej. Za poslovno leto 2018 bodo organizacije zadnjič pred spremembo SRS 15 – Prihodki, ki se začne uporabljati s 1. januarjem 2019, te pripoznavale ob prenosu tveganj in koristi ter brez ugotavljanja ločenih izvršitvenih obvez.

Izkaz drugega vseobsegajočega donosa za leto 2018

Z izjemo poslov z lastniki so spremembe lastniškega kapitala v obdobju pripoznane kot celotni vseobsegajoči donos. Ta se nadalje deli na čisti poslovni izid in drugi vseobsegajoči donos. Izkaz drugega vseobsegajočega donosa tako vsebuje postavke prihodkov in odhodkov, vključno s prilagoditvami zaradi prerazvrstitev, ki še niso pripoznane v poslovnem izidu.

Izkaz denarnih tokov za leto 2018

Zgolj srednje velike in velike organizacije sestavljajo izkaz denarnih tokov, ki v zadnjem času postaja vse pomembnejši. Prikazuje, na kakšen način organizacija pridobiva denarna sredstva in kako jih porablja. Prejemke in izdatke organizacija prikazuje v treh podbilancah izkaza denarnega toka, in sicer pri poslovanju, pri investiranju in pri financiranju.

Izkaz gibanja kapitala za leto 2018

Izkaz gibanja kapitala sestavljajo srednje velike in velike organizacije. Sestavijo ga tako, da prikaže spremembe vseh sestavin kapitala v bilanci stanja. Bralcu daje informacijo o spremembah posameznih kapitalskih postavk, torej o povečanju in zmanjšanju posameznih kapitalskih postavk med začetnim in končnim stanjem obračunskega obdobja.

Letno poročanje samostojnih podjetnikov za leto 2018

Tudi samostojni podjetniki so zavezanci za predložitev podatkov iz letnega poročila za statistične in druge namene pa tudi za javno objavo. Posebnosti veljajo za samostojne podjetnike normirance in druge zasebnike. Za poslovno leto 2018 podatke za državno statistiko in javno objavo oddajo Ajpesu do 1. aprila 2019.

Posebnosti pri poročanju zadrug za leto 2018

Poročanje za leto 2018 se za zadruge v primerjavi s preteklimi leti le malenkostno spreminja. Računovodsko poročilo sestavljata bilanca stanja in izkaz poslovnega izida s predlogom za razporeditev rezultatov poslovanja, kot je značilno za vse družbe. Sestavni del letnega poročila je še poročilo o poslovanju.

Posebnosti pri poročanju društev in invalidskih organizacij za leto 2018

Društva in invalidske organizacije pripravijo letno poročilo za obračunsko leto 2018, pri čemer računovodske podatke izkažejo na poenotenih bilančnih shemah računovodskih izkazov, ki veljajo za vse organizacije, ki uporabljajo SRS 2016. Podrobneje morajo razčleniti nekatere postavke sredstev in obveznosti ter ločeno izkazovati prihodke in odhodke iz opravljanja pridobitne dejavnosti.

Posebnosti pri poročanju nepridobitnih organizacij − pravnih oseb zasebnega prava za leto 2018

Nepridobitne organizacije morajo za zaključek obračunskega leta pripraviti letno poročilo za leto 2018. Računovodske podatke izkažejo na poenotenih bilančnih shemah računovodskih izkazov, ki veljajo za vse organizacije, ki uporabljajo SRS 2016. Glavni poudarki pri pojasnilih k računovodskim izkazom pa so navedeni v SRS 34.

IKS 01/2019


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS