Tema:

LETNO POROČANJE DOLOČENIH IN DRUGIH UPORABNIKOV

Priprava in predložitev letnega poročila

Določeni in drugi uporabniki ob koncu koledarskega leta sklenejo obračunsko oziroma poslovno leto. Takrat morajo pripraviti računovodske izkaze in pojasnila, poslovno poročilo in druga poročila, ki jih od njih zahtevajo predpisi. Poslovanje v končanem obdobju povzamejo z letnim poročilom, ki ga predložijo pristojnim zunanjim institucijam in notranjim organom. Uskladitev sredstev in obveznosti med proračunskimi uporabniki pa opravijo v premoženjski bilanci.

Bilanca stanja določenih in drugih uporabnikov

Bilanca stanja izkazuje končno stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev. Pri vsebini posameznih bilančnih postavk so med določenimi in drugimi uporabniki razlike. Vsi pa morajo zagotoviti, da so podatki, ki so podlaga za sestavitev bilance, resnični in pravilni, kar ugotavljajo s popisom. Obrazci bilance stanja in njenih prilog se za leto 2018 niso spreminjali.

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

Izkaz prihodkov in odhodkov je temeljni računovodski izkaz, v katerem morajo biti prihodki in odhodki ter poslovni izid predstavljeni resnično in pošteno. Priloga k njemu je še izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti. Poleg tega morajo določeni uporabniki prihodke in odhodke oziroma prejemke in izdatke izkazati tudi v izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka. Vsi izkazi so sestavljeni za potrebe zunanjega in notranjega računovodskega poročanja.

Izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov

Drugi uporabniki morajo pred sestavitvijo tega izkaza pregledati računovodske postavke prihodkov, prejemkov, odhodkov in izdatkov ter poslovnega izida glede razvrščanja, merjenja in upravičenosti. Pripraviti morajo še različne obračune, na primer amortizacije in obresti na dan bilance stanja. Čeprav v zvezi s temi obračuni ne nastaja denarni tok in ne vplivajo na poslovni izid, pa vplivajo na konte stanja.

Spletna oddaja premoženjskih bilanc za leto 2018

Podatke premoženjskih bilanc zavezanci vnašajo neposredno ali prek uvoza datoteke XML v spletno aplikacijo. Navodila za pripravo datoteke XML so objavljena na Ajpesovi spletni strani v rubriki Ostale vsebine/Za razvijalce programske opreme. Podatke je treba podpisati s kvalificiranim digitalnim potrdilom. Ajpes je za oddajo premoženjskih bilanc po stanju na dan 31. decembra 2018 uvedel predvsem tehnične izboljšave pri oddaji in kontroli podatkov iz premoženjskih bilanc.

Pripoznavanje prihodkov iz licenc

Licenca se v računovodskih standardih uporablja za tiste poslovne dogodke, kjer organizacija prenaša pravico do intelektualne lastnine na kupca. Licence so po vsebini različne, dogovor o njihovem prenosu pa določa obveznosti, ki jih ima njihov imetnik v razmerju do kupca, ki mu zagotovi uporabo intelektualne lastnine. Najpogostejše so v informacijski tehnologiji, najdemo jih tudi v medijih, pri podeljevanju franšiz, prenosu pravic v povezavi z blagovnimi znamkami, pri prenosu avtorskih pravic in še kje.

IKS 12/2018


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS