Tema: LETNO POROČANJE ZA ZASEBNI SEKTOR

Posebnosti pri poročanju zadrug za leto 2018

Poročanje za leto 2018 se za zadruge v primerjavi s preteklimi leti le malenkostno spreminja. Računovodsko poročilo sestavljata bilanca stanja in izkaz poslovnega izida s predlogom za razporeditev rezultatov poslovanja, kot je značilno za vse družbe. Sestavni del letnega poročila je še poročilo o poslovanju.

Dr. Marjan Odar
Datum objave: 26. 12. 2018


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS