Tema: LETNO POROČANJE ZA ZASEBNI SEKTOR

Izkaz drugega vseobsegajočega donosa za leto 2018

Z izjemo poslov z lastniki so spremembe lastniškega kapitala v obdobju pripoznane kot celotni vseobsegajoči donos. Ta se nadalje deli na čisti poslovni izid in drugi vseobsegajoči donos. Izkaz drugega vseobsegajočega donosa tako vsebuje postavke prihodkov in odhodkov, vključno s prilagoditvami zaradi prerazvrstitev, ki še niso pripoznane v poslovnem izidu.

Dr. Marjan Odar
Datum objave: 26. 12. 2018


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS