Dostava podatkov za odmero dohodnine za leto 2018

Niso pa med letom poročali o dohodkih, ki so oproščeni dohodnine, o prostovoljnem pokojninskem zavarovanju zaposlenih, o prenosih kapitalskih deležev (o tem poročajo tudi notarji), o izplačilih dohodkov za osebno dopolnilno delo, o vplačanih prispevkih za premostitveno zavarovanje športnikov in o dohodnine oproščenih dohodkih iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti. O naštetih morajo poročati le enkrat letno.

Izvršba na plačo in druge osebne prejemke

Delodajalec mora v primeru izvršbe od delavčevih prejemkov odtegniti znesek, ki je določen v sklepih. A pri tem mora delavcu v skladu z omejitvami in izvzetjem ostati dohodek, ki njemu in osebam, ki jih je dolžan preživljati, zagotavlja minimalne pogoje za življenje. Delodajalec mora poleg tega upoštevati še vrstni red poplačil sklepov o izvršbi in upravnih izplačilnih prepovedi. Če sklepov ne izvrši oziroma če tega ne stori pravilno, pa je do upnikov tudi odškodninsko odgovoren.

Dodatek za delovno dobo - primeri iz prakse

Dodatek za delovno dobo se povečuje s številom let delovne dobe in je nagrada delavcu za njegove izkušnje. Nominalni znesek dodatka za delovno dobo je odvisen od delavčeve osnovne bruto plače, števila let delovne dobe in velikosti, ki je določena v kolektivni pogodbi dejavnosti, podjetniški kolektivni pogodbi, internem aktu delodajalca ali pogodbi o zaposlitvi.

Novosti pri DDV v letu 2019 na področju digitalnih storitev

S 1. januarjem 2019 se bo spremenila ureditev kraja opravljanja digitalnih storitev z uvedbo praga pri 10.000 EUR. Poenostavljena bodo tudi pravila izdajanja računov. Davčnim zavezancem s sedežem zunaj EU pa bo omogočena uporaba neunijske posebne ureditve mini VEM, četudi bodo v EU identificirani za DDV. Manj zahtevno bo tudi ugotavljanje kraja (države) kupca digitalnih storitev na podlagi domnev, saj bo zadoščal že en sam dokaz.

Poročila o DDV za leto 2018

Pripravljanje letnih obračunov DDV v Sloveniji ni predpisano. Kljub temu morajo zavezanci za preteklo leto pripraviti nekatera letna poročila, povezana z DDV. Fursu jih oddajo januarja. Poročila za leto 2018 morajo torej predložiti na začetku leta 2019; med njimi so obvezna poročila o plačani realizaciji, prodaji na daljavo in obračunanem pavšalnem nadomestilu. Prvič pa morajo letos oddati poročilo tudi zavezanci, ki opravljajo elektronske storitve, telekomunikacijske storitve in storitve oddajanja.

IKS 01/2019


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS