Merjenje in vrednotenje zalog

Zaloge so kratkoročna sredstva v opredmeteni obliki, ki jih organizacija uporablja pri ustvarjanju proizvodov ali pri proizvajanju za prodajo v okviru rednega poslovanja. Organizacija v nabavno vrednost zalog vključi stroške, ki se pojavijo pri spravljanju zalog v njihovo sedanje mesto in stanje. Od načina merjenja stroškov pri porabi zalog pa je v marsičem odvisen njen poslovni izid.

Zapleteni primeri obravnave zalog

Zahtevnejši primeri obravnave zalog v zadnjih letih presegajo zgolj različne načine vključevanja stroškov v nabavno vrednost zalog in uporabe metod njihovega vrednotenja. Pojavljajo se dileme glede računovodske obravnave zalog pri posrednikih, ki zalogo lahko merijo po pošteni vrednosti, zmanjšani za stroške prodaje, glede izračuna čiste iztržljive vrednosti zalog v povezavi s prevrednotovalnimi poslovnimi odhodki in glede zalog storitev.

Računovodska obravnava podjetnikovega kapitala

Zaradi posebnega statusa samostojnega podjetnika je računovodenje nekaterih dogodkov pri njem drugačno kot pri družbah oziroma drugih organizacijah. Največ razlik je pri knjiženju dogodkov v zvezi z njegovim kapitalom. Razlike pa so tudi pri pripoznavanju terjatev in obveznosti do podjetnikovega gospodinjstva. V praksi se zato pojavljajo nekatera vprašanja o računovodenju podjetnikovih dogodkov.

Poslovne knjige pri uporabnikih v javnem sektorju

Poslovne knjige so vsebinsko povezane knjige, kartoteke in podatkovne zbirke pri računalniški obravnavi s knjiženimi poslovnimi dogodki. Vanje se na podlagi verodostojnih knjigovodskih listin zapisujejo spremembe vrednosti sredstev in spremembe obveznosti do njihovih virov ter prihodki in odhodki. Pri računalniško vodenih poslovnih knjigah pa je treba zagotoviti tudi sledljivost vnosa sprememb prvotnega vpisa in popravka. Brisanje izvedenih knjiženj brez ustrezne revizijske sledi ni dovoljeno.

Pravila skrbnega računovodenja pri uporabnikih EKN

SRS 2016 dopolnjujejo Pravila skrbnega računovodenja. Uporabniki EKN ta pravila lahko smiselno uporabljajo, saj vrednotijo postavke v računovodskih izkazih v skladu s SRS, če z Zakonom o računovodstvu in njegovimi izvedbenimi predpisi ni določeno drugače. Pravila skrbnega računovodenja zadevajo splošno sprejeta pravila notranjega poročanja na področjih računovodskega predračunavanja, obračunavanja, analiziranja, nadziranja in informiranja.

Pasivne časovne razmejitve in rezervacije z vidika davčnega pripoznavanja po ZDDPO-2

Pravilna razporeditev sredstev in obveznosti v bilanci stanja je ključna za pravilno opredelitev davčno priznanih stroškov. Pasivne časovne razmejitve za vnaprej vračunane stroške in rezervacije imajo resda marsikatero skupno značilnost, a je priznavanje stroškov, potrebnih za njihovo oblikovanje, vseeno različno obdavčeno. Rezervacije so običajno polovično davčno priznane ob oblikovanju, vnaprej vračunani stroški (pasivne časovne razmejitve) pa v celoti.

IKS 08-09/ 2017


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS