Pravila skrbnega računovodenja pri uporabnikih EKN

SRS 2016 dopolnjujejo Pravila skrbnega računovodenja. Uporabniki EKN ta pravila lahko smiselno uporabljajo, saj vrednotijo postavke v računovodskih izkazih v skladu s SRS, če z Zakonom o računovodstvu in njegovimi izvedbenimi predpisi ni določeno drugače. Pravila skrbnega računovodenja zadevajo splošno sprejeta pravila notranjega poročanja na področjih računovodskega predračunavanja, obračunavanja, analiziranja, nadziranja in informiranja.

Vera Zupančič, univ. dipl. ekon.
Datum objave: 03. 08. 2017


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS