Tema: LETNO POROČANJE UPORABNIKOV EKN

Bilanca stanja uporabnikov EKN

Bilanca stanja je temeljni računovodski izkaz, v katerem uporabniki EKN pošteno prikazujejo stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov. Pri razvrščanju, vrednotenju in merjenju bilančnih postavk ni sprememb. Obrazec za leto 2014 je enak lanskemu.

Vera Zupančič, univ. dipl. ekon.
Datum objave: 27. 11. 2014


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS