Tema:

LETNO POROČANJE UPORABNIKOV EKN

Poročanje ob zaključku poslovnega leta

Uporabniki EKN ob koncu koledarskega leta po stanju 31. decembra sklenejo tudi poslovno leto in takrat morajo pripraviti obračune, poročila in podobno, s katerimi povzamejo poslovanje v končanem obdobju. O svojem poslovanju morajo pravilno in pravočasno poročati institucijam, določenim z zakoni in drugimi predpisi. Da bi lahko pripravili podatke in informacije za letno poročilo, morajo pred sestavitvijo računovodskih izkazov pregledati računovodske postavke, jih uskladiti z dejanskim stanjem na podlagi popisa, dokončno obračunati odbitni delež pri DDV, obračunati davek od dohodkov pravnih oseb, narediti druge obračune (proizvodnje, amortizacije) in še kaj.

Vodila za sestavo letnega poročila uporabnikov EKN

Letno poročilo uporabnikov EKN mora biti sestavljeno jasno in pregledno. Resnično in pošteno mora prikazovati premoženje, finančni položaj in poslovni izid. Obsegati mora računovodsko in poslovno poročilo. V računovodskem poročilu morajo uporabniki EKN podati računovodske izkaze in pojasnila k njim. V izkazih predstavijo predpisane obrazce z vrednostmi posameznih računovodskih postavk, v pojasnilih pa računovodske postavke opisno, tabelarično in še kako drugače razložijo.

Bilanca stanja uporabnikov EKN

Bilanca stanja je temeljni računovodski izkaz, v katerem uporabniki EKN pošteno prikazujejo stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov. Pri razvrščanju, vrednotenju in merjenju bilančnih postavk ni sprememb. Obrazec za leto 2014 je enak lanskemu.

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

Določeni uporabniki izkazujejo poslovni izid v izkazu prihodkov in odhodkov. Gre za temeljni računovodski izkaz, v katerem morajo biti prihodki in odhodki predstavljeni resnično in pošteno. Poleg tega pa morajo določeni uporabniki prihodke in odhodke oziroma prejemke in izdatke izkazati tudi v izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka. Oba izkaza sta sestavljena za potrebe zunanjega in notranjega računovodskega poročanja.

Izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov

Drugi uporabniki pripravijo izkaz prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov po računovodskem načelu denarnega toka. Pri tem izhajajo iz podatkov v poslovnih knjigah, kjer imajo knjižene posamezne vrste prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov v skladu s predpisanim EKN in sprejetimi pojasnili.

Novi MSRP 15

Odbor za mednarodne računovodske standarde je maja 2014 sprejel nov računovodski standard za pripoznavanje prihodkov. Podjetja ga bodo uporabljala od 1. januarja 2017, a pred uporabo v državah EU ga mora potrditi še Evropska svetovalna skupina za računovodsko poročanje. Standard vsebuje novosti pri določanju sestavin prodajnega posla, zato bodo podjetja prihodke pripoznavala kasneje, kot jih zdaj. SRS ne smejo biti v nasprotju z MSRP, zato lahko slovenska podjetja pričakujejo njihove spremembe.

Poraba vzpodbud zaradi zaposlovanja invalidov nad predpisano kvoto

Podjetje, ki zaposluje invalide, lahko uveljavlja različne vzpodbude. Najpomembnejše so odstopljeni prispevki za socialno varnost, nagrade za preseganje predpisane kvote zaposlenih invalidov in davčne olajšave. Obravnavajo se kot državna pomoč, zato je njihova velikost omejena z evropskimi pravili. Vzpodbude, kolikor presegajo dovoljeni znesek, mora podjetje obrestovati. Če jih ne porabi v treh letih, mora obrestovani znesek nakazati v proračun.

Obvezno izdajanje e-računov proračunskim uporabnikom po 1. januarju 2015

Od 1. januarja 2015 proračunski uporabniki sprejemajo račune le v elektronski obliki. To velja tudi za v decembru 2014 opravljene storitve in dobavljeno blago, če je izvajalec papirni račun poslal v decembru, proračunski uporabnik pa ga bo prejel po 1. januarju 2015. E-račun je sestavljen v elektronski obliki po predpisanih standardih in pogojih, ki veljajo za njegovo sestavitev.

IKS 12/ 2014


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS