Spremembe pri DDPO z letom 2022

Pravila pri olajšavah za zaposlovanje, donacije in praktično delo vajencev, dijakov in študentov se z davčnim letom 2022 spreminjajo. Zakonodajalec je poleg tega uvedel novo olajšavo za investiranje v digitalni in zeleni prehod. Na spremembe naj bodo zavezanci pozorni še pri priznavanju reprezentančnih stroškov, stroških nadzornega sveta, amortizaciji, odpisu terjatev in rezervacijah.

Dostava podatkov za odmero dohodnine za leto 2021

Delodajalci oziroma izplačevalci dohodkov morajo do 31. januarja 2022 davčnemu organu predložiti podatke o izplačilu dohodkov. Poročati morajo o nekaterih oproščenih in drugih dohodkih. Ni pa jim treba ponovno posredovati podatkov za tiste, o katerih so poročali že med letom. V nekaterih primerih družbe poročajo tudi o spremembah pri lastniških deležih, če tega niso naredili že notarji. Ne smejo pa pozabiti niti na posredovanje podatkov o naknadnih vplačilih kapitala in vračilih.

Obračun DDV od ukradenega blaga

Pri kraji blaga se zavezanci srečajo z več vprašanji. Pomembno je vedeti, da jim pravica ob nabavi odbitega DDV načeloma ostane. Glede na okoliščine primera pa morajo presojati, ali se kraja šteje za promet blaga, od katerega je treba obračunati DDV, ali pa so morda dolžni popraviti ob nabavi odbiti DDV. Pri tem morajo posebej obravnavati krajo blaga, ki je bilo preneseno v drugo državo članico. Pravilen obračun DDV od ukradenega blaga pa vpliva tudi na izračun odškodnine, ki jo zavezanec lahko izterja za ukradeno blago.

Lastna raba, sprememba namembnosti in zadržanje blaga po 8. členu ZDDV-1

Davčni zavezanec, ki uporabi blago za dejavnosti, ki ne dajejo pravice do celotnega odbitka, ali za neobdavčljivo dejavnost, mora na podlagi 8. člena ZDDV-1 obračunati DDV. To velja za blago lastne izdelave in blago, ki ga zavezancu izdelajo tretje osebe. Ureditev preprečuje, da bi blago, v zvezi s katerim je bil uveljavljen odbitek DDV, ob uporabi za namene, pri katerih pravice do odbitka DDV ni, ostalo neobdavčeno. Enako velja tudi v primeru zadržanega blaga ob prenehanju opravljanja dejavnosti.

Poročila o DDV za leto 2021

Letnega obračuna DDV v Sloveniji zavezanci ne oddajajo. Kljub temu morajo pripraviti nekatera letna poročila, povezana z DDV. Poročila za leto 2021 Fursu oddajo januarja 2022 za preteklo leto. Obvezna je oddaja poročila o plačani realizaciji in obračunanem pavšalnem nadomestilu. Prav tako poročilo v nekaterih primerih oddajo še zavezanci, ki opravljajo digitalne storitve, in tisti, ki opravljajo dobave na daljavo. V zvezi s slednjimi je nekaj posebnosti zaradi sprememb zakonodaje, ki so začele veljati 1. julija 2021.

Uvoz blaga in ravnanje v skladu s pravili o DDV

Fizične in pravne osebe čedalje več blaga naročajo na spletu. Če je blago poslano v Slovenijo iz države zunaj EU, mora biti sproščeno v prosti promet. Zanj morajo biti plačane uvozne dajatve in slovenski DDV. Dobavitelji se lahko le za dobavo blaga fizičnim osebam vključijo v posebno uvozno ureditev. Zaplete pa se v primerih, ko pravna oseba prejme blago na svoj naslov, nima pa uvozne carinske deklaracije, temveč le račun od dobavitelja iz tretje države.

Pogodbena kazen in njene pravne posledice

Organizacije lahko pri sklepanju pogodb za zavarovanje in utrditev obveznosti uporabijo pogodbeno kazen. Gre za vnaprej dogovorjeno sankcijo v primeru kršitve pogodbenih obveznosti. Z njo organizacija poskrbi, da pogodbena stranka izpolni dogovorjeno. Za to v pogodbi vnaprej določi znesek oziroma drugo premoženjsko korist, ki jo mora povrniti stranka, ki pogodbene obveznosti krši.

IKS 01/2022


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS