Katerim področjem posvetiti pozornost pri zaključevanju poslovnega leta 2021

Pri zaključevanju poslovnega leta 2021 bodo morale organizacije posvetiti pozornost morebitnemu odpravljanju napak, ki so jih odkrile v že objavljenih računovodskih izkazih za pretekla leta. Če so v preteklih letih zaradi epidemije slabile sredstva, bodo morale zaradi gospodarske rasti in majhne brezposelnosti presoditi morebitne spremembe dejavnikov, ki so takrat nakazovale na slabitev, in jo odpraviti.

Najem sredstva, pri katerem se najemnina všteva v kupnino

Vse pogostejši so posli, pri katerih se organizacija zaveže, da bo drugi za določeno obdobje dala v najem sredstvo. Istočasno se dogovorita, da bo najemnik to isto sredstvo po preteku najema odkupil, že plačane najemnine pa zmanjšujejo nakupno ceno. Ker taki posli trajajo več let, se organizacije zavejo, da imajo napako v računovodskih izkazih, običajno šele v letu, ko pride do odkupa najetega sredstva.

Popravljanje napak v računovodskih izkazih pri prejetih državnih pomočeh

Kadar mora organizacija vrniti prejeta sredstva državne pomoči, se med računovodji krešejo mnenja o tem, ali naj táko dejstvo obravnavajo kot računovodsko napako ali spremembo računovodske ocene. Podobno težavni so dogodki, kjer je organizaciji odobrena državna pomoč, sredstva pa prejme naknadno. A brez natančnega poznavanja pogojev za pripoznavanje državne pomoči ter zahtev računovodskih standardov glede napak in ocen ni mogoče posplošeno določiti računovodske obravnave.

Priporočila za pripravo premoženjske bilance za leto 2021

Roka za oddajo premoženjske bilance in letnega poročila nista sočasna, pa vendarle je treba še pred zaključkom poslovnega leta poslovne knjige urediti tako, da bo priprava premoženjske bilance potekala brez težav. Med nalogami velja omeniti ureditev kontnega načrta, šifranta partnerjev, ročnosti poslovnih dogodkov in še česa.

Končni obračun amortizacije v javnem sektorju

Uporabniki morajo ob koncu leta obračunati amortizacijo. Da bodo zneski pravilni, morajo ustrezno obravnavati neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva ter poznati izjeme, za katere se amortizacija ne obračuna. Vedeti morajo, kdaj začeti obračunavati amortizacijo za nova sredstva, katero osnovo in stopnjo bodo pri tem uporabili ter kako bodo amortizacijo knjižili. Ne nazadnje pa morajo vedeti tudi, kdaj prenehati obračunavati amortizacijo določenega sredstva.

Razlikovanje med investiranjem in vzdrževanjem v javnem sektorju

Vzdrževanje sredstev uporabniki lahko knjižijo na več načinov: kot povečanje nabavne vrednosti, kot zmanjšanje popravka vrednosti ali kot strošek. Zato morajo najprej ugotoviti, ali se zaradi tega poslovnega dogodka povečujejo prihodnje koristi sredstva ali se zgolj ohranjata vrednost in funkcionalnost sredstva kot ob prvotni nabavi. Pri ugotavljanju vrste vzdrževanja se morajo zato posvetovati s strokovnjaki, ki pojasnijo namen teh del.

Knjiženje bioloških sredstev in kmetijskih pridelkov

Kmetijska dejavnost je zelo raznovrstna. Računovodski standardi od organizacije zahtevajo, da biološka sredstva in kmetijske pridelke izmeri po pošteni vrednosti, zmanjšani za stroške prodaje. Tako organizacija enakomerno, v času dozorevanja, v izkazu poslovnega izida pripoznava prihodke tako iz vrednotenja bioloških sredstev kot iz pospravitve kmetijskih pridelkov. Tako se izogne neenakomerni obremenitvi poslovnega izida.

IKS 01/2022


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS